AVISO LEGAL

As disposicións que seguen regulan o uso do servizo do sitio web que VALOREA (Asociación de Interim Management de Galicia) (en diante, VALOREA) pon ao dispor dos usuarios da internet.

VALOREA é unha asociación que ten como finalidade difundir a figura profesional do interim management entre empresas, asociacións e institucións de Galicia.

Os datos completos de VALOREA son os seguintes:

Identidade: VALOREA (Asociación de Interim Management de Galicia)

Dirección: Rosalía de Castro, 18- 5º E, 15895, Ou Milladoiro, Ames (A Coruña).

Teléfono: +34 607 95 81 82

Correo electrónico: secretario@valorea.org

CIF: G-94189008

Rexistrada no Rexistro de Asociacións da CCAA de Galicia.

I.-OBXECTO

VALOREA, como responsable do seu sitio web, pon ao dispor dos usuarios o presente documento co obxecto de dar cumprimento ás obrigacións dispostas na Lei 34/2002, de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico ( LSSICE), así como informar a todos os usuarios do sitio web titularidade de VALOREA de cales son as súas condicións de uso.

Toda persoa que acceda ao sitio web titularidade de VALOREA asume o papel de usuario, comprometéndose á observancia e cumprimento rigoroso das disposicións aquí dispostas, así como a calquera outras disposicións legais que puidesen ser de aplicación.

Por tanto, ao acceder e navegar no sitio web de VALOREA ou mediante o uso e/ou descarga de calquera contido da mesma, vostede adquire a condición de usuario e está de acordo e acepta as condicións de uso como se indica a continuación.

O simple acceso ao sitio web de VALOREA é gratuíto, salvo no relativo ao custo da conexión a través da rede de telecomunicacións fornecida polo provedor de acceso contratado polos usuarios.

Todos os materiais contidos no sitio web de VALOREA proporciónanse unicamente con fins informativos e non debe interpretarse como unha oferta comercial, unha licenza, unha relación de asesoramento, fiduciaria ou profesional entre vostede e VALOREA. A información proporcionada no sitio web pode estar relacionada con servizos que non están dispoñibles no seu país

A prestación do servizo do sitio web de VALOREA limítase ao momento no que o usuario se atope conectado á páxina ou a algún dos servizos que a través da mesma facilítense. Por tanto, o usuario debe ler atentamente o presente Aviso Legal en cada unha das ocasións en que se propoña utilizar un sitio web de VALOREA, xa que as súas condicións de uso recollidas no presente Aviso Legal poden sufrir modificacións.

Se algúns servizos ofrecidos a través do sitio web de VALOREA estivesen sometidos a condicións particulares, regulamentos e instrucións, estes substituirán, complementarán e/ou modificarán o presente Aviso Legal e deberán ser aceptadas polo usuario antes de iniciarse a prestación do servizo correspondente.

VALOREA resérvase o dereito para modificar calquera tipo de información que puidese aparecer no seu sitio web, sen que exista obrigación de preavisar ou poñer en coñecemento dos usuarios ditas obrigacións, entendéndose como suficiente coa publicación no sitio web afectado polo cambio.

II-.CONDICIÓNS DE USO XERAIS:

1.- O usuario debe facer un uso correcto do sitio web e responderá fronte a VALOREA ou fronte a terceiros de calquera danos e prexuízos que puidesen causarse como consecuencia do incumprimento da devandita obrigación.

Queda expresamente prohibido o uso do sitio web con fins lesivos de bens ou intereses de VALOREA ou de terceiros ou que de calquera outra forma sobrecarguen, danen ou inutilicen as redes, servidores e demais equipos informáticos (hardware) ou produtos e aplicacións informáticas (software) de VALOREA ou de terceiros.

2.- O Usuario comprométese a utilizar os contidos ofrecidos polo sitio web de VALOREA de conformidade coa Lei e o presente Aviso Legal. Con carácter enunciativo, o usuario de acordo coa lexislación vixente deberá absterse de:

-Reproducir, copiar, distribuír, poñer a disposición, comunicar publicamente, transformar ou modificar os contidos salvo nos casos autorizados na lei ou expresamente consentidos por VALOREA.

-Reproducir ou copiar para uso privado, así como comunicar publicamente ou poñer ao dispor de terceiros contidos que poidan ser considerados como Software ou Base de Datos de conformidade coa lexislación vixente en materia de propiedade intelectual.

-Extraer e/ou reutilizar a totalidade ou unha parte substancial dos contidos integrantes da páxina web.

3.- Toda a información que facilite o usuario a través dos formularios do sitio web de VALOREA deberá ser veraz. Para estes efectos, o usuario garante a autenticidade de todos aqueles datos que comunique e manterá a información facilitada a VALOREA actualizada. En todo caso será o usuario o único responsable das manifestacións falsas ou inexactas que realice e dos prexuízos que cause a VALOREA ou a terceiros pola información que facilite.

4.- O usuario debe garantir que calquera información, materiais (o termo “material” destínase a cubrir todos os proxectos, ficheiros ou outros materiais adxuntos enviados) ou comentarios diferentes de datos persoais, que poidan ser transmitidos a VALOREA a través do seu sitio web non infrinxe os dereitos de propiedade intelectual ou calquera outra lei aplicable.

5.- Ao enviar calquera información ou material a través do sitio web de VALOREA, o usuario dá a VALOREA unha licenza ilimitada e irrevogable para utilizar, executar, mostrar, modificar e transmitir dita información, material ou comentarios, incluíndo calquera idea subxacente, concepto ou know how. O termo “material” utilízase para cubrir todos os proxectos, arquivos ou outros datos adxuntos que o usuario envíe.

III-.RESPONSABILIDADE

VALOREA exímese de calquera tipo de responsabilidade derivada da información publicada no seu sitio web, sempre que esta información fose manipulada ou introducida por un terceiro alleo ao mesmo.

No sitio web de VALOREA pódense utilizar cookies para levar a cabo determinadas funcións que son consideradas imprescindibles para o correcto funcionamento e visualización de tales sitios. As cookies utilizadas teñen, en todo caso, carácter temporal e, en ningún caso, utilizaranse para recoller información de carácter persoal.

Desde o sitio web de VALOREA é posible que se redirixa ao usuario a contidos de terceiros. Dado que VALOREA non pode controlar sempre os contidos introducidos polos terceiros no seu sitio web, VALOREA non asume ningún tipo de responsabilidade respecto a devanditos contidos. En todo caso, VALOREA manifesta que procederá á retirada inmediata de calquera contido que puidese contravir a lexislación nacional ou internacional, a moral ou a orde pública, procedendo á retirada inmediata da redirección ao devandito sitio web, poñendo en coñecemento das autoridades competentes o contido en cuestión.

VALOREA non se fai responsable da información e contidos almacenados (a título enunciativo pero non limitativo), en foros, chats, comunidade e redes sociais, comentarios e críticas ou calquera outros medios que permita a terceiros publicar contidos de forma independente no sitio web de VALOREA. Con todo e en cumprimento do disposto no art. 11 e 16 da LSSICE, VALOREA ponse ao dispor de todos os usuarios, autoridades e forzas de seguridade, e colaborando de forma activa na retirada ou no seu caso bloqueo de todos aqueles contidos que puidesen afectar ou contravir a lexislación nacional, ou internacional, dereitos de terceiros ou a moral e a orde pública. No caso de que o usuario considere que existe no sitio web de VALOREA algún contido que puidese ser susceptible desta clasificación, rógase notifíqueo de forma inmediata á seguinte dirección de correo electrónico: secretario@valorea.org

O sitio web de VALOREA foi revisado e probado para que funcione correctamente. En principio, pode garantirse o correcto funcionamento os 365 días do ano, 24 horas ao día. Con todo, VALOREA non descarta a posibilidade de que existan certos erros de programación, ou que acontezan causas de forza maior, catástrofes naturais, folgas, ou circunstancias semellantes que fagan imposible o acceso. Por tanto, e dada a especial natureza do medio escollido para comunicarse cos usuarios, VALOREA non poden asumir responsabilidade:

Pola imposibilidade temporal de acceso ao seu sitio web nun momento determinado, ou á información concreta incluída en tal sitio ou naqueloutros aos que o usuario acceda mediante ligazóns de hipertexto situados no sitio web de VALOREA.
Pola exactitude ou actualidade dos contidos, informacións e ofertas de produtos e servizos fornecidos.
VALOREA non responderá en ningún caso polos danos orixinados como consecuencia de feitos fortuítos ou imprevisibles, nin por aqueles que sexan consecuencia do comportamento neglixente do usuario.

Todos os materiais, incluíndo software descargable, que puider figurar no sitio web de VALOREA proporciónase “como está” e sen garantía de ningún tipo na medida permitida pola lexislación aplicable. VALOREA non garante ningún dos resultados derivados da utilización de calquera software dispoñible no seu sitio web. O usuario é o único responsable do uso dos materiais contidos neses sitios.

VALOREA non será responsable por ningún dano indirecto, consecuencial ou incidental, incluíndo, pero non limitado a, perda de ganancias ou beneficios, interrupción de negocios, perda de datos que xurdan de ou en conexión co uso, imposibilidade de uso ou dependencia de calquera material contido no seu sitio web ou calquera outro cerco vinculado.

IV.-LIGAZÓNS A SITIOS WEB DE TERCEIROS

As ligazóns ao sitio web de terceiros proporciónanse unicamente para a súa comodidade e non implican ningunha aprobación nin aceptación de VALOREA dos sitios enlazados, aínda que pode conter o logotipo da compañía, xa que tales sitios están fóra do control de VALOREA, que non coñece os contidos e servizos de tales sitios e por tanto non se fai responsable polos danos producidos pola ilicitud, calidade, desactualización, indispoñibilidade, erro e inutilidade dos mesmos nin por calquera outro dano que non sexa directamente imputable a VALOREA. Por tanto, VALOREA non se fai responsable polo contido de calquera sitio vinculado ou calquera ligazón contida nel.

No caso de que o usuario considere que na páxina web existe un sitio vinculado ou enlazado con contidos ilícitos ou inadecuados poderá comunicarllo a VALOREA mediante correo electrónico enviado á seguinte dirección secreatario@valorea.org indicando os datos persoais do comunicante (nome, domicilio, número de teléfono e dirección de correo electrónico); unha descrición dos feitos que revelan o carácter ilícito ou inadecuado do sitio vinculado ou enlazado; e os datos persoais do titular do dereito infrinxido cando sexa persoa distinta do comunicante. En ningún caso esta comunicación conleva necesariamente a obrigación de retirar a correspondente ligazón. VALOREA só será responsable dos contidos e servizos fornecidos nos sitios vinculados ou enlazados na medida en que teña coñecemento efectivo da ilicitud e non desactivase a ligazón coa dilixencia debida.

En ningún caso, a existencia de sitios enlazados ou vinculados debe presupoñer a existencia de acordos cos responsables ou titulares dos mesmos, nin a recomendación, promoción ou identificación de VALOREA coas manifestacións, contidos ou servizos provistas.

V.-INTRODUCIÓN DE LIGAZÓNS AO SITIO WEB DE VALOREA

O usuario da internet que queira introducir ligazóns desde o seu sitio web a algún do sitio web de VALOREA deberá cumprir coas condicións que se detallan a continuación:

A ligazón unicamente vinculará coa páxina principal pero non poderá reproducila de ningún xeito.
Está prohibido establecer marcos de calquera tipo que permitan a visualización dos contidos do sitio web de VALOREA a través de direccións da internet distintas á da páxina de VALOREA.
Está prohibido reproducir contidos do sitio web de VALOREA de forma que se visualicen conxuntamente con outros contidos alleos de forma que produza, ou poida producir, erro, confusión ou engano nos usuarios sobre a verdadeira procedencia do servizo ou contidos; supoña un acto de comparación ou imitación desleal; sirva para aproveitar a reputación da marca e prestixio de VALOREA; ou de calquera outra forma resulte prohibido pola lexislación vixente.
Está prohibido realizar desde a páxina web que introduce a ligazón a algún sitio web de VALOREA manifestacións falsas, inexactas ou incorrectas sobre VALOREA, os seus socios, empregados, clientes, provedores ou sobre a calidade dos servizos que presta.
En ningún caso, expresarase na páxina web na cal se estableza a ligazón a algún do sitio web de VALOREA que se prestou o consentimento para a inserción da ligazón ou que doutra forma patrocínase, colabora, verifica ou supervisa os servizos do remitente.
Está prohibida a utilización de calquera marca ou signo distintivo de VALOREA dentro da páxina web que ligazón ao sitio web de VALOREA, salvo nos casos expresamente autorizados ou permitidos pola lei.
A páxina web que ligazón co sitio web de VALOREA deberá cumprir fielmente coa lei e non poderá ofrecer ou enlazar con contidos propios ou de terceiros que sexan ilícitos, nocivos ou contrarios á moral e aos bos costumes; que induzan ou poidan inducir ao usuario para entender que VALOREA subscribe ou de calquera xeito apoia, as ideas, manifestacións ou expresións, lícitas ou ilícitas, do remitente; que resulten inapropiados ou non pertinentes coa actividade de

VI.-INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS

En cumprimento do establecido no Regulamento Xeral de Protección de Datos da Unión Europea, facilitámoslles a seguinte información básica sobre protección de datos:

Responsable: VALOREA (Asociación de Interim Management de Galicia)

Finalidade: Manter relacións comerciais e/ou profesionais.

Lexitimación: Execución dun contrato ou no seu caso, o consentimento do interesado.

Destinatarios: Asociados, empresas, organizacións, institucións e outros organismos interesadas no servizo profesional que se pode desenvolver no ámbito do interim management, así como as empresas necesarias para a prestación dos servizos, como asesorías e xestorías, empresas de servizos dixitais e de tecnoloxía do información, firma electrónica ou sistema de cobranzas online. Non se cederán os datos a ningún terceiro, salvo obrigación legal.

Dereitos dos titulares: Acceder, rectificar e suprimir os datos, portabilidad dos datos, limitación ou oposición ao seu tratamento, dereito a non ser obxecto de decisións automatizadas, así como a obter información clara e transparente sobre o tratamento dos seus datos.

Información adicional: Poderá consultar información adicional e detallada sobre a nosa política de seguridade na nosa páxina web: http://valorea.org/politica-privacidade/

VII.-PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL

O sitio web de VALOREA está protexido por dereitos de propiedade intelectual e industrial e son propiedade exclusiva de VALOREA.

O sitio web de VALOREA e calquera material contido no mesmo, incluído pero non limitado a: textos, datos, gráficos, imaxes, sons, vídeos, logotipos, iconas ou código HTML, a súa programación, edición, compilación e demais elementos necesarios para o seu funcionamento, son propiedade de VALOREA ou, no seu caso, dispón de licenza ou autorización expresa por parte dos autores. Todos os contidos do sitio web atópanse debidamente protexidos pola normativa aplicables en materia de propiedade intelectual e industrial.

O usuario pode utilizar este material para uso persoal e non comercial, de conformidade cos principios que rexen a lei de propiedade intelectual. A reprodución total ou parcial, uso, explotación ou distribución con fins comerciais, require en todo caso da autorización escrita previa por parte de VALOREA.

Os deseños, logotipos, texto e/ou gráficos alleos a VALOREA e que puidesen aparecer no sitio web de VALOREA, pertencen aos seus respectivos propietarios, sendo eles mesmos responsables de calquera posible controversia que puidese suscitarse respecto a os mesmos. En todo caso, VALOREA conta coa autorización expresa e previa por parte dos mesmos.

VALOREA autoriza expresamente a que terceiros poidan redirixir directamente aos contidos concretos do sitio web que opera, nos termos e condicións sinalados neste documento.

VALOREA recoñece a favor dos seus titulares correspondentes os dereitos de propiedade industrial e intelectual de terceiros, non implicando a súa soa mención ou aparición no sitio web de VALOREA a existencia de dereitos ou responsabilidade algunha de VALOREA sobre os mesmos, como tampouco respaldo, patrocinio ou recomendación. Con todo o usuario recoñece, co feito de subir contido ao sitio web de VALOREA, o dereito a que VALOREA utilice o contido xerado polo usuario con fins comerciais e/ou de difusión en redes sociais.

Para realizar calquera tipo de observación respecto a posibles incumprimentos dos dereitos de propiedade intelectual ou industrial, así como sobre calquera dos contidos do sitio web, pode facelo a través do seguinte correo electrónico: secretario@valorea.org.

En caso de conflito, como requisito previo ao comezo dun litixio, VALOREA e o usuario obríganse a negociar de boa fe para resolver o litixio ou controversia durante o prazo dun mes contado desde a data en que unha das partes notifique por escrito á outra a súa pretensión potencialmente litixiosa.

VIII.-COMUNICACIÓNS
Para calquera comunicación que sexa precisa entre VALOREA e o usuario, este poderá dirixirse ao domicilio indicado de VALOREA ou a través de correo electrónico a: secretario@valorea.org.

As comunicacións de VALOREA cara ao usuario realizaranse mediante os datos achegados por este ao rexistrarse no sitio web operados por VALOREA ou mediante os datos proporcionados na primeira comunicación enviada polo usuario.

IX.-LEI APLICABLE E XURISDICIÓN

Para a resolución de todas as controversias ou cuestións relacionadas co sitio web operado por VALOREA ou das actividades desenvolvidas no mesmo, será de aplicación a lexislación española, á que se someten expresamente as partes, sendo competentes para a resolución de todos os conflitos derivados ou relacionados co seu uso os Xulgados e Tribunais de Santiago de Compostela.

X.-MODIFICACIÓN DAS CONDICIÓNS DE USO

VALOREA resérvase o dereito de modificar os termos de uso en que se ofrecen no seu sitio web en calquera momento e sen aviso previo/previo aviso. O usuario estará automaticamente obrigado por estas modificacións cando utilice o sitio web, e deberá ler periodicamente os Termos de Uso.

AVISO LEGAL

Las disposiciones que siguen regulan el uso del servicio del sitio Web que VALOREA (Asociación de Interim Management de Galicia) (en adelante, VALOREA) pone a disposición de los usuarios de Internet.

VALOREA es una asociación que tiene como finalidad difundir la figura profesional del interim management entre empresas, asociaciones e instituciones de Galicia.

Los datos completos de VALOREA son los siguientes:

Identidad: VALOREA (Asociación de Interim Management de Galicia)

Dirección: Rosalía de Castro, 18- 5º E, 15895, O Milladoiro, Ames (A Coruña).

Teléfono: +34 607 95 81 82

Correo electrónico: secretario@valorea.org

CIF: G-94189008

Inscrita en el Registro de Asociaciones de la CCAA de Galicia.

I.-OBJETO

VALOREA, como responsable de su sitio Web, pone a disposición de los usuarios el presente documento con el objeto de dar cumplimiento a las obligaciones dispuestas en la Ley 34/2002, de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico (LSSICE), así como informar a todos los usuarios del sitio Web titularidad de VALOREA de cuáles son sus condiciones de uso.

Toda persona que acceda a el sitio Web titularidad de VALOREA asume el papel de usuario, comprometiéndose a la observancia y cumplimiento riguroso de las disposiciones aquí dispuestas, así como a cualesquiera otras disposiciones legales que pudieran ser de aplicación.

Por lo tanto, al acceder y navegar en el sitio Web de VALOREA o mediante el uso y/o descarga de cualquier contenido de la misma, usted adquiere la condición de usuario y está de acuerdo y acepta las condiciones de uso como se indica a continuación.

El simple acceso a el sitio Web de VALOREA es gratuito, salvo en lo relativo al coste de la conexión a través de la red de telecomunicaciones suministrada por el proveedor de acceso contratado por los usuarios.

Todos los materiales contenidos en el sitio Web de VALOREA se proporcionan únicamente con fines informativos y no debe interpretarse como una oferta comercial, una licencia, una relación de asesoramiento, fiduciaria o profesional entre usted y VALOREA. La información proporcionada en el sitio Web puede estar relacionada con servicios que no están disponibles en su país

La prestación del servicio del sitio Web de VALOREA se limita al momento en el que el usuario se encuentre conectado a la página o a alguno de los servicios que a través de la misma se faciliten. Por tanto, el usuario debe leer atentamente el presente Aviso Legal en cada una de las ocasiones en que se proponga utilizar un sitio Web de VALOREA, ya que sus condiciones de uso recogidas en el presente Aviso Legal pueden sufrir modificaciones.

Si algunos servicios ofrecidos a través del sitio Web de VALOREA estuvieran sometidos a condiciones particulares, reglamentos e instrucciones, éstos sustituirán, complementarán y/o modificarán el presente Aviso Legal y deberán ser aceptadas por el usuario antes de iniciarse la prestación del servicio correspondiente.

VALOREA se reserva el derecho a modificar cualquier tipo de información que pudiera aparecer en su sitio Web, sin que exista obligación de preavisar o poner en conocimiento de los usuarios dichas obligaciones, entendiéndose como suficiente con la publicación en el sitio Web afectado por el cambio.

II-.CONDICIONES DE USO GENERALES:

1.- El usuario debe hacer un uso correcto del sitio Web y responderá frente a VALOREA o frente a terceros de cualesquiera daños y perjuicios que pudieran causarse como consecuencia del incumplimiento de dicha obligación.

Queda expresamente prohibido el uso del sitio Web con fines lesivos de bienes o intereses de VALOREA o de terceros o que de cualquier otra forma sobrecarguen, dañen o inutilicen las redes, servidores y demás equipos informáticos (hardware) o productos y aplicaciones informáticas (software) de VALOREA o de terceros.

2.- El Usuario se compromete a utilizar los contenidos ofrecidos por el sitio Web de VALOREA de conformidad con la Ley y el presente Aviso Legal. Con carácter enunciativo, el usuario de acuerdo con la legislación vigente deberá abstenerse de:

-Reproducir, copiar, distribuir, poner a disposición, comunicar públicamente, transformar o modificar los contenidos salvo en los casos autorizados en la ley o expresamente consentidos por VALOREA.

-Reproducir o copiar para uso privado, así como comunicar públicamente o poner a disposición de terceros contenidos que puedan ser considerados como Software o Base de Datos de conformidad con la legislación vigente en materia de propiedad intelectual.

-Extraer y/o reutilizar la totalidad o una parte sustancial de los contenidos integrantes de la página web.

3.- Toda la información que facilite el usuario a través de los formularios del sitio Web de VALOREA deberá ser veraz. A estos efectos, el usuario garantiza la autenticidad de todos aquellos datos que comunique y mantendrá la información facilitada a VALOREA actualizada. En todo caso será el usuario el único responsable de las manifestaciones falsas o inexactas que realice y de los perjuicios que cause a VALOREA o a terceros por la información que facilite.

4.- El usuario debe garantizar que cualquier información, materiales (el término “material” se destina a cubrir todos los proyectos, ficheros u otros materiales adjuntos enviados) o comentarios diferentes de datos personales, que puedan ser transmitidos a VALOREA a través de su sitio Web no infringe los derechos de propiedad intelectual o cualquier otra ley aplicable.

5.- Al enviar cualquier información o material a través del sitio Web de VALOREA, el usuario da a VALOREA una licencia ilimitada e irrevocable para utilizar, ejecutar, mostrar, modificar y transmitir dicha información, material o comentarios, incluyendo cualquier idea subyacente, concepto o know how. El término “material” se utiliza para cubrir todos los proyectos, archivos u otros datos adjuntos que el usuario envíe.

III-.RESPONSABILIDAD

VALOREA se exime de cualquier tipo de responsabilidad derivada de la información publicada en su sitio Web, siempre que esta información haya sido manipulada o introducida por un tercero ajeno al mismo.

En el sitio Web de VALOREA se pueden utilizar cookies para llevar a cabo determinadas funciones que son consideradas imprescindibles para el correcto funcionamiento y visualización de tales sitios. Las cookies utilizadas tienen, en todo caso, carácter temporal y, en ningún caso, se utilizarán para recoger información de carácter personal.

Desde el sitio Web de VALOREA es posible que se redirija al usuario a contenidos de terceros. Dado que VALOREA no puede controlar siempre los contenidos introducidos por los terceros en su sitio Web, VALOREA no asume ningún tipo de responsabilidad respecto a dichos contenidos. En todo caso, VALOREA manifiesta que procederá a la retirada inmediata de cualquier contenido que pudiera contravenir la legislación nacional o internacional, la moral o el orden público, procediendo a la retirada inmediata de la redirección a dicho sitio web, poniendo en conocimiento de las autoridades competentes el contenido en cuestión.

VALOREA no se hace responsable de la información y contenidos almacenados (a título enunciativo pero no limitativo), en foros, chats, comunidad y redes sociales, comentarios y críticas o cualesquiera otros medios que permita a terceros publicar contenidos de forma independiente en el sitio Web de VALOREA. No obstante y en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 11 y 16 de la LSSICE, VALOREA se pone a disposición de todos los usuarios, autoridades y fuerzas de seguridad, y colaborando de forma activa en la retirada o en su caso bloqueo de todos aquellos contenidos que pudieran afectar o contravenir la legislación nacional, o internacional, derechos de terceros o la moral y el orden público. En caso de que el usuario considere que existe en el sitio Web de VALOREA algún contenido que pudiera ser susceptible de esta clasificación, se ruega lo notifique de forma inmediata a la siguiente dirección de correo electrónico: secretario@valorea.org

El sitio Web de VALOREA ha sido revisado y probado para que funcione correctamente. En principio, puede garantizarse el correcto funcionamiento los 365 días del año, 24 horas al día. No obstante, VALOREA no descarta la posibilidad de que existan ciertos errores de programación, o que acontezcan causas de fuerza mayor, catástrofes naturales, huelgas, o circunstancias semejantes que hagan imposible el acceso. Por tanto, y dada la especial naturaleza del medio escogido para comunicarse con los usuarios, VALOREA no pueden asumir responsabilidad:

  1. Por la imposibilidad temporal de acceso a su sitio Web en un momento determinado, o a la información concreta incluida en tal sitio o en aquellos otros a los que el usuario acceda mediante enlaces de hipertexto situados en el sitio Web de VALOREA.
  2. Por la exactitud o actualidad de los contenidos, informaciones y ofertas de productos y servicios suministrados.
  3. VALOREA no responderá en ningún caso por los daños originados como consecuencia de hechos fortuitos o imprevisibles, ni por aquellos que sean consecuencia del comportamiento negligente del usuario.

Todos los materiales, incluyendo software descargable, que pudiere figurar en el sitio web de VALOREA se proporciona “como está” y sin garantía de ningún tipo en la medida permitida por la legislación aplicable. VALOREA no garantiza ninguno de los resultados derivados de la utilización de cualquier software disponible en su sitio Web. El usuario es el único responsable del uso de los materiales contenidos en esos sitios.

VALOREA no será responsable por ningún daño indirecto, consecuencial o incidental, incluyendo, pero no limitado a, pérdida de ganancias o beneficios, interrupción de negocios, pérdida de datos que surjan de o en conexión con el uso, imposibilidad de uso o dependencia de cualquier material contenido en su sitio Web o cualquier otro sitio vinculado.

IV.-ENLACES A SITIOS WEB DE TERCEROS

Los enlaces al sitio Web de terceros se proporcionan únicamente para su comodidad y no implican ninguna aprobación ni aceptación de VALOREA de los sitios enlazados, aunque puede contener el logotipo de la compañía, ya que tales sitios están fuera del control de VALOREA, que no conoce los contenidos y servicios de tales sitios y por tanto no se hace responsable por los daños producidos por la ilicitud, calidad, desactualización, indisponibilidad, error e inutilidad de los mismos ni por cualquier otro daño que no sea directamente imputable a VALOREA. Por lo tanto, VALOREA no se hace responsable por el contenido de cualquier sitio vinculado o cualquier enlace contenido en él.

En el supuesto de que el usuario considere que en la página web existe un sitio vinculado o enlazado con contenidos ilícitos o inadecuados podrá comunicárselo a VALOREA mediante correo electrónico enviado a la siguiente dirección secreatario@valorea.org indicando los datos personales del comunicante (nombre, domicilio, número de teléfono y dirección de correo electrónico); una descripción de los hechos que revelan el carácter ilícito o inadecuado del sitio vinculado o enlazado; y los datos personales del titular del derecho infringido cuando sea persona distinta del comunicante. En ningún caso esta comunicación conlleva necesariamente la obligación de retirar el correspondiente enlace. VALOREA sólo será responsable de los contenidos y servicios suministrados en los sitios vinculados o enlazados en la medida en que tenga conocimiento efectivo de la ilicitud y no haya desactivado el enlace con la diligencia debida.

En ningún caso, la existencia de sitios enlazados o vinculados debe presuponer la existencia de acuerdos con los responsables o titulares de los mismos, ni la recomendación, promoción o identificación de VALOREA con las manifestaciones, contenidos o servicios proveídas.

V.-INTRODUCCIÓN DE ENLACES A EL SITIO WEB DE VALOREA

El usuario de Internet que quiera introducir enlaces desde su sitio web a alguno de el sitio Web de VALOREA deberá cumplir con las condiciones que se detallan a continuación:

  1. El enlace únicamente vinculará con la página principal pero no podrá reproducirla de ninguna forma.
  2. Está prohibido establecer marcos de cualquier tipo que permitan la visualización de los contenidos del sitio Web de VALOREA a través de direcciones de Internet distintas a la de la página de VALOREA.
  3. Está prohibido reproducir contenidos del sitio Web de VALOREA de forma que se visualicen conjuntamente con otros contenidos ajenos de forma que produzca, o pueda producir, error, confusión o engaño en los usuarios sobre la verdadera procedencia del servicio o contenidos; suponga un acto de comparación o imitación desleal; sirva para aprovechar la reputación de la marca y prestigio de VALOREA; o de cualquier otra forma resulte prohibido por la legislación vigente.
  4. Está prohibido realizar desde la página web que introduce el enlace a algún sitio Web de VALOREA manifestaciones falsas, inexactas o incorrectas sobre VALOREA, sus socios, empleados, clientes, proveedores o sobre la calidad de los servicios que presta.
  5. En ningún caso, se expresará en la página web en la cual se establezca el enlace a alguno de el sitio Web de VALOREA que se ha prestado el consentimiento para la inserción del enlace o que de otra forma se patrocina, colabora, verifica o supervisa los servicios del remitente.
  6. Está prohibida la utilización de cualquier marca o signo distintivo de VALOREA dentro de la página web que enlace al sitio Web de VALOREA, salvo en los casos expresamente autorizados o permitidos por la ley.
  7. La página web que enlace con el sitio Web de VALOREA deberá cumplir fielmente con la ley y no podrá ofrecer o enlazar con contenidos propios o de terceros que sean ilícitos, nocivos o contrarios a la moral y a las buenas costumbres; que induzcan o puedan inducir al usuario a entender que VALOREA suscribe o de cualquier manera apoya, las ideas, manifestaciones o expresiones, lícitas o ilícitas, del remitente; que resulten inapropiados o no pertinentes con la actividad de

VI.-INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

En cumplimiento de lo establecido en el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, les facilitamos la siguiente información básica sobre protección de datos:

Responsable: VALOREA (Asociación de Interim Management de Galicia)

Finalidad: Mantener relaciones comerciales y/o profesionales.

Legitimación: Ejecución de un contrato o en su caso, el consentimiento del interesado.

Destinatarios: Asociados, empresas, organizaciones, instituciones y otros organismos interesadas en el servicio profesional que se puede desarrollar en el ámbito del interim management, así como las empresas necesarias para la prestación de los servicios, como asesorías y gestorías, empresas de servicios digitales y de tecnología del información, firma electrónica o sistema de cobros online. No se cederán los datos a ningún tercero, salvo obligación legal.

Derechos de los titulares: Acceder, rectificar y suprimir los datos, portabilidad de los datos, limitación u oposición a su tratamiento, derecho a no ser objeto de decisiones automatizadas, así como a obtener información clara y transparente sobre el tratamiento de sus datos.

Información adicional: Podrá consultar información adicional y detallada sobre nuestra política de seguridad en nuestra página web: http://valorea.org/politica-privacidad/

VII.-PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL

El sitio Web de VALOREA está protegido por derechos de propiedad intelectual e industrial y son propiedad exclusiva de VALOREA.

El sitio Web de VALOREA y cualquier material contenido en el mismo, incluido pero no limitado a: textos, datos, gráficos, imágenes, sonidos, videos, logotipos, iconos o código HTML, su programación, edición, compilación y demás elementos necesarios para su funcionamiento, son propiedad de VALOREA o, en su caso, dispone de licencia o autorización expresa por parte de los autores. Todos los contenidos del sitio Web se encuentran debidamente protegidos por la normativa aplicables en materia de propiedad intelectual e industrial.

El usuario puede utilizar este material para uso personal y no comercial, de conformidad con los principios que rigen la ley de propiedad intelectual. La reproducción total o parcial, uso, explotación o distribución con fines comerciales, requiere en todo caso de la autorización escrita previa por parte de VALOREA.

Los diseños, logotipos, texto y/o gráficos ajenos a VALOREA y que pudieran aparecer en el sitio Web de VALOREA, pertenecen a sus respectivos propietarios, siendo ellos mismos responsables de cualquier posible controversia que pudiera suscitarse respecto a los mismos. En todo caso, VALOREA cuenta con la autorización expresa y previa por parte de los mismos.

VALOREA autoriza expresamente a que terceros puedan redirigir directamente a los contenidos concretos del sitio Web que opera, en los términos y condiciones señalados en este documento.

VALOREA reconoce a favor de sus titulares correspondientes los derechos de propiedad industrial e intelectual de terceros, no implicando su sola mención o aparición en el sitio Web de VALOREA la existencia de derechos o responsabilidad alguna de VALOREA sobre los mismos, como tampoco respaldo, patrocinio o recomendación. Sin embargo el usuario reconoce, con el hecho de subir contenido a el sitio Web de VALOREA, el derecho a que VALOREA utilice el contenido generado por el usuario con fines comerciales y/o de difusión en redes sociales.

Para realizar cualquier tipo de observación respecto a posibles incumplimientos de los derechos de propiedad intelectual o industrial, así como sobre cualquiera de los contenidos del sitio Web, puede hacerlo a través del siguiente correo electrónico: secretario@valorea.org.

En caso de conflicto, como requisito previo al comienzo de un litigio, VALOREA y el usuario se obligan a negociar de buena fe para resolver el litigio o controversia durante el plazo de un mes contado desde la fecha en que una de las partes notifique por escrito a la otra su pretensión potencialmente litigiosa.

VIII.-COMUNICACIONES
Para cualquier comunicación que sea precisa entre VALOREA y el usuario, éste podrá dirigirse al domicilio indicado de VALOREA o a través de correo electrónico a: secretario@valorea.org.

Las comunicaciones de VALOREA hacia el usuario se realizarán mediante los datos aportados por éste al registrarse en el sitio Web operados por VALOREA o mediante los datos proporcionados en la primera comunicación enviada por el usuario.

IX.-LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN

Para la resolución de todas las controversias o cuestiones relacionadas con el sitio Web operado por VALOREA o de las actividades desarrolladas en el mismo, será de aplicación la legislación española, a la que se someten expresamente las partes, siendo competentes para la resolución de todos los conflictos derivados o relacionados con su uso los Juzgados y Tribunales de Santiago de Compostela.

X.-MODIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES DE USO

VALOREA se reserva el derecho de modificar los términos de uso en que se ofrecen en su sitio Web en cualquier momento y sin previo aviso. El usuario estará automáticamente obligado por estas modificaciones cuando utilice el sitio Web, y deberá leer periódicamente los Términos de Uso.