POLÍTICA DE PRIVACIDADE

I.-INTRODUCIÓN

Mediante esta Política de Privacidade, VALOREA comprométese a respectar e protexer os datos persoais dos seus usuarios conforme ao Regulamento Europeo de Protección de Datos 2016/679 (en diante RGPD) e á O 3/2018, do 5 de decembro, de protección de datos persoais e garantía de dereitos dixitais (en diante LOPDGDD).

VALOREA non comunicará en ningún caso os datos persoais dos seus usuarios a terceiros agás se recibiu autorización explícita para iso. Teña en conta que VALOREA considera absolutamente prioritario protexer os datos e o seu uso en función dos desexos dos seus clientes, dos seus asociados e dos seus visitantes.

Co fin de informarlle das nosas políticas e actividades con respecto á recolección, uso e transferencia de datos persoais na internet, VALOREA proporciónalle unha copia electrónica da nosa Política de Privacidade. Esta política aplícase a sitios web dentro e fóra da Unión Europea que pertencen e son operados por VALOREA a menos que un sitio web mostre en particular a súa política de privacidade.

VALOREA é unha asociación que trata os datos persoais recollidos a través da páxina web: https://valorea.org/. Nesta capacidade, VALOREA está rexistrada coas correspondentes autoridades de protección de datos con respecto ao tratamento de datos persoais a través de devandito sitio web.

II.-DEFINICIÓNS

A efectos desta Política de Privacidade, entenderase o seguinte:

1) Datos Persoais é toda información sobre unha persoa física identificada ou identificable (o interesado); considerarase persoa física identificable toda persoa cuxa identidade poida determinarse, directa ou indirectamente, en particular mediante un identificador, por exemplo un nome, un número de identificación, datos de localización, un identificador en liña ou un ou varios elementos propios da identidade física, fisiolóxica, xenética, psíquica, económica, cultural ou social da devandita persoa.

2) Tratamento é calquera operación ou conxunto de operacións realizadas sobre datos persoais ou conxuntos de datos persoais, xa sexa por procedementos automatizados ou non, como a recollida, rexistro, organización, estruturación, conservación, adaptación ou modificación, extracción, consulta, utilización, comunicación por transmisión, difusión ou calquera outra forma de habilitación de acceso, cotexo ou interconexión, limitación, supresión ou destrución.

3) Limitación do tratamento é o marcado dos datos de carácter persoal conservados co fin de limitar o seu tratamento no futuro.

4) Elaboración de perfís é toda forma de tratamento automatizado de datos persoais consistente en utilizar datos persoais para avaliar determinados aspectos persoais dunha persoa física, en particular para analizar ou predicir aspectos relativos ao rendemento profesional, situación económica, saúde, preferencias persoais, intereses, fiabilidade, comportamento, localización ou movementos da devandita persoa física.

5) Seudonimización é o tratamento de datos persoais de maneira tal que xa non poidan atribuírse a un interesado sen utilizar información adicional, sempre que dita información adicional figure por separado e estea suxeita a medidas técnicas e organizativas destinadas a garantir que os datos persoais non se atribúan a unha persoa física identificada ou identificable.

6) Ficheiro é todo conxunto estruturado de datos persoais, accesibles conforme criterios determinados, xa sexa centralizado, descentralizado ou repartido de forma funcional ou xeográfica.

7) Responsable do tratamento ou responsable é a persoa física ou xurídica, autoridade pública, servizo ou outro organismo que, só ou xunto con outros, determine os fins e medios do tratamento.

8) Encargado do tratamento ou encargado é a persoa física ou xurídica, autoridade pública, servizo ou outro organismo que trate datos persoais por conta do responsable do tratamento.

9) destinatario é a persoa física ou xurídica, autoridade pública, servizo ou outro organismo ao que se comuniquen datos persoais, trátese ou non dun terceiro. Con todo, non se considerarán destinatarios as autoridades públicas que poidan recibir datos persoais no marco dunha investigación concreta de conformidade co Dereito da Unión ou dos Estados membros; o tratamento de tales datos polas devanditas autoridades públicas será conforme coas normas en materia de protección de datos aplicables aos fins do tratamento.

10) Terceiro é a persoa física ou xurídica, autoridade pública, servizo ou organismo distinto do interesado, do responsable do tratamento, do encargado do tratamento e das persoas autorizadas para tratar os datos persoais baixo a autoridade directa do responsable ou do encargado.

11) Consentimento do interesado é toda manifestación de vontade libre, específica, informada e inequívoca pola que o interesado acepta, xa sexa mediante unha declaración ou unha clara acción afirmativa, o tratamento de datos persoais que lle conciernen.

12) Violación da seguridade dos datos persoais é toda violación da seguridade que ocasione a destrución, perda ou alteración accidental ou ilícita de datos persoais transmitidos, conservados ou tratados doutra forma, ou a comunicación ou acceso non autorizados aos devanditos datos.

13) Datos xenéticos son datos persoais relativos ás características xenéticas herdadas ou adquiridas dunha persoa física que proporcionen unha información única sobre a fisioloxía ou a saúde desa persoa, obtidos en particular da análise dunha mostra biolóxica de tal persoa.

14) Datos biométricos son datos persoais obtidos a partir dun tratamento técnico específico, relativos ás características físicas, fisiolóxicas ou conductuales dunha persoa física que permitan ou confirmen a identificación única da devandita persoa, como imaxes faciais ou datos dactiloscópicos.

15) Datos relativos á saúde son datos persoais relativos á saúde física ou mental dunha persoa física, incluída a prestación de servizos de atención sanitaria, que revelen información sobre o seu estado de saúde.

16) Establecemento principal:

 1. no que se refire a un responsable do tratamento con establecementos en máis dun Estado membro, o lugar da súa administración central na Unión, salvo que as decisións sobre os fins e os medios do tratamento tómense noutro establecemento do responsable na Unión e este último establecemento teña o poder de facer aplicar tales decisións, nese caso o establecemento que adoptase tales decisións considerarase establecemento principal;
 2. no que se refire a un encargado do tratamento con establecementos en máis dun Estado membro, o lugar da súa administración central na Unión ou, se carecese desta, o establecemento do encargado na Unión no que se realicen as principais actividades de tratamento no contexto das actividades dun establecemento do encargado na medida en que o encargado estea suxeito a obrigacións específicas con arranxo ao presente Regulamento.

17) Representante é a persoa física ou xurídica establecida na Unión que, sendo designada por escrito polo responsable ou o encargado do tratamento con arranxo ao artigo 27 do RGPD, represente ao responsable ou ao encargado no que respecta a as súas respectivas obrigacións en virtude do RGPD.

18) Empresa é a persoa física ou xurídica dedicada a unha actividade económica, independentemente da súa forma xurídica, incluídas as sociedades ou asociacións que desempeñen regularmente unha actividade económica.

19) Grupo empresarial é todo grupo constituído por unha empresa que exerce o control e as súas empresas controladas.

20) Normas corporativas vinculantes son as políticas de protección de datos persoais asumidas por un responsable ou encargado do tratamento establecido no territorio dun Estado membro para transferencias ou un conxunto de transferencias de datos persoais a un responsable ou encargado nun ou máis países terceiros, dentro dun grupo empresarial ou unha unión de empresas dedicadas a unha actividade económica conxunta.

21) Autoridade de control é a autoridade pública independente establecida por un Estado membro coa finalidade de supervisar a aplicación do RGPD, co fin de protexer os dereitos e as liberdades fundamentais das persoas físicas no que respecta ao tratamento e de facilitar a libre circulación de datos persoais na Unión. No caso de España, a autoridade de control é a Axencia Española de Protección de Datos (AEPD).

22) Autoridade de control interesada é a autoridade de control á que afecta o tratamento de datos persoais debido a que:

 1. o responsable ou o encargado do tratamento está establecido no territorio do Estado membro desa autoridade de control;
 2. os interesados que residen no Estado membro desa autoridade de control ven substancialmente afectados ou é probable que se vexan substancialmente afectados polo tratamento, ou
 3. presentouse unha reclamación #ante esa autoridade de control.

23) Tratamento transfronteirizo:

 1. o tratamento de datos persoais realizado no contexto das actividades de establecementos en máis dun Estado membro dun responsable ou un encargado do tratamento na Unión, se o responsable ou o encargado está establecido en máis dun Estado membro, ou
 2. o tratamento de datos persoais realizado no contexto das actividades dun único establecemento dun responsable ou un encargado do tratamento na Unión, pero que afecta substancialmente ou é probable que afecte substancialmente a interesados en máis dun Estado membro.

24) Obxección pertinente e motivada é a obxección a unha proposta de decisión sobre a existencia ou non de infracción do RGPD, ou sobre a conformidade co RGPD de accións previstas en relación co responsable ou o encargado do tratamento, que demostre claramente a importancia dos riscos que entraña o proxecto de decisión para os dereitos e liberdades fundamentais dos interesados e, no seu caso, para a libre circulación de datos persoais dentro da Unión Europea.

25) Servizo da sociedade da información é todo servizo prestado normalmente a cambio dunha remuneración, a distancia, por vía electrónica e a petición individual dun destinatario de servizos.

26) Organización internacional é unha organización internacional e os seus entes subordinados de Dereito internacional público ou calquera outro organismo creado mediante un acordo entre dous ou máis países ou en virtude de tal acordo.

III.-RECOLECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSOAL

En xeral, vostede pode visitar o sitio web de VALOREA  sen proporcionar ningún dato persoal sobre vostede. Con todo, para acceder a algunhas partes dos nosos sitios web, tal como realizar unha consulta mediante formulario online ou en conexión con algún outro propósito específico, é posible que necesitemos recoller os seus datos persoais.

Proporcionarnos os seus datos persoais é de carácter voluntario. Se vostede non proporciona datos persoais a VALOREA , entón non poderá beneficiarse de parte da funcionalidade que ofrecen o noso sitio web, tal como a comunicación ou a recepción de información relativa ao interim management.

Os obxectivos, polo que os seus datos persoais recóllense, descríbense a continuación, xunto cunha breve descrición de como os seus datos persoais poden ser manexados en cada caso:

 • A comunicación con vostede. Faremos un seguimento das solicitudes que nos envíe a través da nosa páxina web, como as consultas e/ou comentarios a través de formularios de contacto ou chat online, ou a participación no foro ou blogue, no seu caso. Isto pode incluír o devolverlle unha chamada telefónica ou comunicarnos con vostede por correo electrónico.
 • O márketing directo e promoción. O márketing directo e/ou os esforzos de promoción por ou en nome de VALOREA  pode incluír o proporcionarlle información específica que vostede solicitase en liña ou proporcionar información máis xenérica sobre outras ofertas. Cando recompilamos datos persoais para o márketing directo ou promocionais, polo xeral ofrécense opcións adecuadas para o uso dos seus datos persoais.
 • Contratación. Se vostede presenta unha solicitude de servizos dun interim manager, utilizaremos os seus datos persoais para fins relacionados con poñerlle en contacto con algún dos nosos asociados, que poden incluír contacto con vostede vía correo electrónico, teléfono ou correo postal. Excepto cando vostede solicite o contrario, VALOREA pode manter os seus datos persoais nos arquivos durante o tempo necesario para a prestación do servizo solicitado.
 • Administración de Provedores. No caso de produtos e servizos de terceiros provedores ou partners, rexistraremos o seu interese na subministración dos seus produtos ou servizos e utilizaremos estes datos persoais en relación coa celebración ou realización dunha transacción co provedor e para outros fins relacionados cos produtos e servizos contratados.
 • O mantemento da páxina web e a realización de enquisas de satisfacción do cliente. Utilizaremos os seus datos persoais co fin de manter e mellorar o noso sitio web. Tamén podemos utilizar os seus datos persoais co fin de realizar enquisas de satisfacción do cliente.
 • Recompilación de estatísticas achega do uso do noso sitio web.

IV.-POLÍTICA DE COOKIES E CLICKTRAILS

A presente Política de Cookies ten por finalidade informarlle de sobre as cookies que se utilizan no sitio web operado por VALOREA . No caso de que queira solicitar máis información sobre as cookies que utilizamos, poderá remitir un correo electrónico á seguinte dirección: secreatario@valorea.org

Unha cookie é un ficheiro que se descarga no dispositivo do usuario (pc, smartphone, tablet …) para almacenar e recuperar información sobre a navegación que se efectúa desde o devandito equipo. Se ten unha cookie dun sitio web ao que accede a miúdo, a cookie lembra cousas que farán a túa próxima visita a esa páxina un pouco máis fácil e rápida. Unha cookie é un arquivo de texto moi pequeno que un servidor Web pode gardar no disco duro dun equipo para almacenar algún tipo de información sobre o usuario. A cookie identifica o equipo de forma única, e só pode ser lida polo sitio web que o enviou ao equipo.

Unha cookie non é un arquivo executable nin un programa e por tanto non pode propagar ou conter un virus ou outro software malicioso, nin pode ter unha lonxitude superior a 4.000 caracteres

Ao visualizar un dos nosos sitios web, podemos almacenar algúns datos no seu computador en forma dunha «cookie» para recoñecer automaticamente a súa PC a próxima vez que nos visite. As cookies poden axudarnos de moitas maneiras, por exemplo, permítenos lembrar as preferencias do usuario (idioma, país, inicio de sesión, características do seu navegador, información de uso da nosa Web, etc.). Lembrando as súas preferencias de navegación non teremos que, por exemplo, preguntarlle polo seu país cada vez que visite a nosa web, personalizar as páxinas de inicio, identificar que sectores dun sitio foron visitados, manter un rexistro de seleccións nun carro de compra ou almacenar o seu contrasinal para evitar que teña que volver introducila cada vez (se vostede pulsa a opción lembrar contrasinal no seu navegador).

En cumprimento do disposto no artigo 22.2 da Lei de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico, VALOREA unicamente utilizará dispositivos de almacenamento e recuperación de datos (cookies) cando o usuario dese previamente o seu consentimento de acordo co que se indica na xanela emerxente do navegador do usuario cando accede por primeira vez á páxina web e nos demais termos e condicións que se indican na Política de Cookies de VALOREA que todo usuario debe coñecer. Por tanto, ao navegar e continuar nas nosas páxinas web, vostede está a consentir o uso das cookies nas condicións contidas na presente Política de Cookies.

Avaliar que tan intrusivas son as súas cookies considérase unha parte importante de decidir como debe obter o consentimento dos visitantes. En calquera caso, decidir o cuán intrusivas é unha cookie dependerá sempre da opinión do usuario. En VALOREA propoñemos a seguinte categorización de cookies:

Nivel de intrusión cero: Calquera cookie que teña o único propósito de facer que o sitio web funcione. Usaríanse unicamente para habilitar a navegación do sitio, como manter unha sesión de usuario persistente en todas as páxinas.

Nivel de intrusión baixo: Son cookies que están deseñadas para mellorar a experiencia central do usuario no sitio ou axudar a medir o rendemento do sitio. É o caso das cookies para o tamaño do texto ou as preferencias de cor; as cookies de análises, sempre que sexan cookies de orixe e os datos non se compartan doutro xeito.

Nivel de intrusión medio: Son cookies que se poden usar para almacenar máis información de identificación persoal, ou se poden usar para un seguimento limitado en sitios cruzados. Incluiría esta categoría as cookies propias que rastrexan ou controlan a experiencia do usuario dentro dun sitio, dunha maneira que podería non ser obvia para o usuario ou estar baixo o seu control e, especialmente, as cookies persistentes que pode despregar as súas funcionalidades en múltiples visitas (é o caso dunha cookie que permita a un sitio web presentar contido baseado en visitas anteriores dese usuario ou en base a información persoal).

Doutra banda, as cookies poden ser propias ou de terceiros.

Son propias cando se xestionan desde o terminal ou dominio dun mesmo editor.

Son de terceiros cando son operadas por outra entidade distinta do editor.

Ademais, pódense clasificar en cookies de sesión e persistentes.

As cookies de sesión son aquelas en que os datos solicitados só se recollen mentres o usuario está a navegar pola páxina web.

Nas cookies persistentes, os datos continúan almacenados no terminal e pódese acceder a eles durante un período de tempo determinados.

Tamén se adoita falar de cookies técnicas, de análises e de publicidade:

As cookies técnicas permiten ao usuario a navegación a través da páxina web, e a utilización das diferentes opcións ou servizos que nela existan como, por exemplo, controlar o tráfico e a comunicación de datos, identificar a sesión, almacenar os datos do carriño de compra, acceder a partes de acceso restrinxido, lembrar os elementos que integran un pedido, realizar o proceso de compra dun pedido, realizar a solicitude de inscrición ou participación nun evento, utilizar elementos de seguridade durante a navegación, almacenar contidos para a difusión de vídeos ou son ou compartir contidos a través de redes sociais.

As cookies analíticas permiten o seguimento e análise do comportamento dos usuarios do sitio web ao que están vinculadas. A información recollida mediante este tipo de cookies utilízase na medición da actividade do sitio web (contabilizar o número de visitantes da páxina ou os contidos máis vistos, saber se o usuario que se atope accedendo é novo ou se repite visita,…), aplicación ou plataforma e para a elaboración de perfís de navegación dos usuarios dos devanditos sitios, aplicacións e plataformas, co fin de introducir melloras na navegación ou no servizo en función da análise dos datos de uso que fan os usuarios do servizo. A información recóllese de maneira anónima.

As cookies publicitarias permiten a xestión, da forma máis eficaz posible, dos espazos publicitarios de páxina web desde a que se presta o servizo. A información recollida mediante este tipo de cookies utilízase para adaptar a publicidade ao tipo de dispositivo desde o que o usuario está conectado, proporcionar anuncios xestionados a través de terceiros (Ad-servers) que son mostrados na páxina en tempo real. É dicir, estas cookies recollen información acerca dos anuncios mostrados a cada usuario anónimo no sitio web.

VALOREA utiliza Google Analytics, un servizo de análise web de Google Inc. (Google). Google Analytics tamén utiliza cookies, arquivos de texto que se almacenan no seu computador e axúdannos a analizar o uso do sitio web.

A información relativa ao uso deste sitio web que xera a cookie transfírese a un servidor de Google nos Estados Unidos, onde se almacena.

Google utilizará esta información para tres propósitos:

 • Para avaliar o uso do sitio web.
 • Para compilar informes sobre as actividades do sitio web.
 • E para ofrecer outros servizos relacionados co uso do sitio web e Internet.

Google poderá transmitir dita información a terceiros, se isto está legalmente prescrito ou se devanditos terceiros procesan estes datos en nome de Google.

Baixo ningunha circunstancia Google vincula a súa dirección IP con outros datos de Google. Google Inc. é unha empresa adherida ao Acordo de Porto Seguro. Este acordo garante que os datos transferidos serán tratados cun nivel de protección acorde á normativa europea.

Mediante o uso deste sitio web, expresas automaticamente o seu consentimento para que os datos recolleitos por Google sexan procesados na forma e co propósito descrito anteriormente. No caso de que des-habilites o uso de cookies de Google Analytics para este sitio web, gravarase unha cookie adicional para o efecto que será almacenada no seu terminal.

VALOREA non se fai responsable do contido e veracidade das políticas de privacidade e de uso de cookies de terceiros.

Se non desexa recibir unha cookie do noso sitio web, vostede pode configurar o seu navegador para rexeitar as cookies ou que lle notifique cando recibe unha cookie, que pode rexeitar ao momento de recibir a devandita notificación. Para coñecer como facer isto, ten diversas opcións:

Se o desexa, poderá desactivar as cookies do sitio web na configuración do navegador.

Tamén pode atopar as instrucións na configuración de seguridade na súa navegador web nos seguintes roteiros:

 • Se utiliza Microsoft Internet Explorer, na opción de menú Ferramentas > Opcións da internet > Privacidade > Configuración.
 • Se utiliza Firefox, na opción de menú Ferramentas > Opcións > Privacidade > Cookies.
 • Se utiliza Google Chrome, na opción de menú Configuración > Privacidade
 • Se utiliza Safari, na opción de menú Preferencias > Seguridade

Así mesmo, moitos navegadores permiten activar un modo privado mediante o cal as cookies bórranse sempre despois da súa visita. Dependendo de cada navegador, este modo privado pode ter diferentes nomes, abaixo pode atopar unha lista dos navegadores máis comúns e os diferentes nomes deste xeito privado:

 • Internet Explorer 8 e superior: InPrivate
 • Firefox 3.5 e superior: Navegación Privada
 • Google Chrome 10 e superior: Incógnito
 • Safari 2 e superior: Navegación Privada
 • Opera 10.5 e superior: Navegación Privada

Con todo, algunhas das características dos nosos servizos online poden non funcionar ou poden resultar máis complicadas de acceder se rexeita todas as cookies e se navega polos nosos sitios web en modo privado poida que a experiencia de usuario pode non ser óptima e algunhas utilidades poden non funcionar.

VALOREA agradécelle que active a aceptación de cookies, isto axúdanos a obter datos máis precisos que nos permiten mellorar o contido e o deseño das nosas páxinas web para adaptalo ás súas preferencias.

V.-PROVEDORES DE SERVIZOS

Como moitas organizacións, traballamos con provedores de servizos para recompilar, utilizar e procesar datos persoais no noso nome. A nosa práctica é esixir aos devanditos provedores o manexo dos devanditos datos persoais de conformidade coas políticas de privacidade e políticas de seguridade de VALOREA .

VI.-REVELADO LEGAL DE DATOS

VALOREA unicamente pode revelar os seus datos persoais co fin de facer cumprir os nosos Termos de Uso ou en circunstancias urxentes para protexer a seguridade persoal, pública ou do sitio web de VALOREA . Tamén é posible que se nos poida esixir revelar os seus datos persoais por lei, conforme as citacións xudiciais ou gobernamentais, mandamentos ou ordes xudiciais, en calquera país onde facemos negocios.

VII.-DATOS PERSOAIS SENSIBLES

Como regra xeral, VALOREA non recolle datos persoais confidenciais a través da súa páxina web. Datos Sensibles de Carácter Persoal significa os datos persoais relativos á orixe racial ou étnica, opinións políticas, crenzas relixiosas ou filosóficas, afiliación sindical, nin respecto da saúde ou vida sexual. Vostede é o responsable da comunicación dos datos persoais sensibles de carácter persoal que lle afectan dentro das plataformas que opera VALOREA, por exemplo, mediante a súa difusión voluntaria a través dun comentario a un entrada do blogue ou mediante un correo electrónico. Así mesmo, o envío a VALOREA , voluntario e non solicitado de datos persoais sensibles (por exemplo, a través de comentarios ou solicitudes online), vostede consente expresamente que os seus datos persoais sexan utilizados como se describe nesta Política de Privacidade.

VIII.-DEREITOS

A normativa de protección de datos permite que vostede poida exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, oposición, supresión (dereito ao esquecemento), limitación do tratamento, portabilidad e de non ser obxecto de decisións individualizadas.

Estes dereitos caracterízanse polo seguinte:

 • O seu exercicio é gratuíto.
 • Se as solicitudes son manifestamente infundadas ou excesivas (p. ex., carácter repetitivo) o responsable do tratamento poderá:
  • Cobrar un canon proporcional aos custos administrativos soportados.
  • Negarse a actuar.
 • As solicitudes deben responderse no prazo dun mes, aínda que, se se ten en conta a complexidade e número de solicitudes, pódese prorrogar o prazo outros dous meses máis.
 • O responsable está obrigado a informarlle sobre os medios para exercitar estes dereitos. Estes medios deben ser accesibles e non se pode denegar este dereito polo só motivo de que opte por outro medio.
 • Se a solicitude preséntase por medios electrónicos, a información facilitarase por estes medios cando sexa posible, salvo que o interesado solicite que sexa doutro xeito.
 • Se o responsable non dá curso á solicitude, informará e como moi tarde nun mes, das razóns da súa non actuación e a posibilidade de reclamar #ante unha Autoridade de Control.
 • Pode exercer os dereitos directamente ou por medio do seu representante legal ou voluntario.
 • Cabe a posibilidade de que o encargado do tratamento sexa quen atenda a súa solicitude por conta do responsable do tratamento se ambos o estableceron no contrato ou acto xurídico que lles vincule.

IX.-DEREITO DE ACCESO

O dereito de acceso é o seu dereito para dirixirse ao responsable do tratamento para coñecer se está a tratar ou non os seus datos de carácter persoal e, no caso de que se estea realizando devandito tratamento, obter a seguinte información:

 • Unha copia dos seus datos persoais que son obxecto do tratamento.
 • Os fins do tratamento.
 • As categorías de datos persoais que se traten.
 • Os destinatarios ou as categorías de destinatarios aos que se comunicaron ou serán comunicados os datos persoais, en particular, os destinatarios en países terceiros ou organizacións internacionais.
 • O prazo previsto de conservación dos datos persoais, ou se non é posible, os criterios utilizados para determinar este prazo.
 • A existencia do dereito do interesado a solicitar ao responsable: a rectificación ou supresión dos seus datos persoais, a limitación do tratamento dos seus datos persoais ou opoñerse a ese tratamento.
 • O dereito para presentar unha reclamación ante unha Autoridade de Control
 • Cando os datos persoais non se obtiveron directamente de vostede, calquera información dispoñible sobre a súa orixe.
 • A existencia de decisións automatizadas, incluída a elaboración de perfís, e polo menos en tales casos, información significativa sobre a lóxica aplicada, a importancia e as consecuencias previstas dese tratamento para o interesado
 • Cando se transfiran datos persoais a un terceiro país ou a unha organización internacional, ten dereito a ser informado das garantías adecuadas nas que se realizan as transferencias.

Vostede poderá exercer fronte a VALOREA o seu dereito de Acceso dirixindo unha comunicación mediante correo postal a VALOREA , rúa de Rosalía de Castro, 18- 5º E, 15895, Ou Milladoiro, Ames (A Coruña), ou enviando unha mensaxe de correo electrónico á seguinte dirección: secretario@valorea.org, indicando en ambos os casos o seu nome e apelidos e acompañando fotocopia do seu D.N.I.

X.-DEREITO DE RECTIFICACIÓN

O exercicio deste dereito supón que vostede poderá obter do responsable do tratamento a rectificación dos seus datos persoais que sexan inexactos sen dilación indebida.

Tendo en conta os fins do tratamento, ten dereito a que se completen os datos persoais que sexan incompletos, inclusive mediante unha declaración adicional.

Na súa solicitude deberá indicar a que datos a que te refires e a corrección que hai que realizar. Ademais, cando sexa necesario, deberá acompañar a súa solicitude da documentación que xustifique a inexactitude ou o carácter incompleto dos seus datos.

Vostede poderá exercer fronte a VALOREA o seu dereito de Rectificación dirixindo unha comunicación mediante correo postal a VALOREA , rúa de Rosalía de Castro, 18- 5º E, 15895, Ou Milladoiro, Ames (A Coruña), ou enviando unha mensaxe de correo electrónico á seguinte dirección: secretario@valorea.org, indicando en ambos os casos o seu nome e apelidos e acompañando fotocopia do seu D.N.I.

XI.-DEREITO DE OPOSICIÓN

Este dereito supón que se pode opoñer a que o responsable realice un tratamento dos datos persoais nos seguintes supostos:

 • Cando sexan obxecto de tratamento baseado nunha misión de interese público ou no interese lexítimo, incluído a elaboración de perfís: O responsable deixará de tratar os datos salvo que acredite motivos imperiosos que prevalezan sobre os intereses, dereitos e liberdades do interesado, ou para a formulación, o exercicio ou a defensa de reclamacións
 • Cando o tratamento teña como finalidade a mercadotecnia directa, incluída tamén a elaboración de perfís: Exercitado este dereito para esta finalidade, os datos persoais deixarán de ser tratados para o devanditos fins.

Vostede poderá exercer fronte a VALOREA o seu dereito de Rectificación dirixindo unha comunicación mediante correo postal a VALOREA , rúa de Rosalía de Castro, 18- 5º E, 15895, Ou Milladoiro, Ames (A Coruña), ou enviando unha mensaxe de correo electrónico á seguinte dirección: secretario@valorea.org, indicando en ambos os casos o seu nome e apelidos e acompañando fotocopia do seu D.N.I.

XII.-DEREITO DE SUPRESIÓN (AO ESQUECEMENTO)

Poderá exercitar este dereito ante o responsable solicitando a supresión dos seus datos de carácter persoal cando concorra algunha das seguintes circunstancias:

 • Se os seus datos persoais xa non son necesarios en relación cos fins para os que foron recollidos ou tratados doutro xeito
 • Se o tratamento dos seus datos persoais baseouse no consentimento que prestou ao responsable, e retira o mesmo, sempre que o citado tratamento non se base noutra causa que o lexitime
 • Se se opuxo ao tratamento dos seus datos persoais ao exercitar o dereito de oposición.
 • Se os seus datos persoais foron tratados ilicitamente
 • Se os seus datos persoais deben suprimirse para o cumprimento dunha obrigación legal establecida no Dereito da Unión ou dos Estados membros que se aplique ao responsable do tratamento
 • Se os datos persoais obtivéronse en relación coa oferta directa a nenos de servizos da sociedade da información.

Ademais, o RGPD ao regular este dereito conéctao de certa forma co denominado dereito ao esquecemento, de maneira que este dereito de supresión amplíese de tal forma que o responsable do tratamento que fixese públicos datos persoais estea obrigado a indicar aos responsables do tratamento que estean a tratar tales datos persoais que supriman todo ligazón a eles, ou as copias ou réplicas de tales datos.

Con todo, este dereito non é ilimitado, de tal forma que pode ser factible non proceder á supresión cando o tratamento sexa necesario para o exercicio da liberdade de expresión e información, para o cumprimento dunha obrigación legal, para o cumprimento dunha misión realizada en interese público ou no exercicio de poderes públicos conferidos ao responsable, por razóns de interese público, no ámbito da saúde pública, con fins de arquivo de interese público, fins de investigación científica ou histórica ou fins estatísticos, ou para a formulación, o exercicio ou a defensa de reclamacións.

Vostede poderá exercer fronte a VALOREA o seu dereito de Supresión dirixindo unha comunicación mediante correo postal a VALOREA , rúa de Rosalía de Castro, 18- 5º E, 15895, Ou Milladoiro, Ames (A Coruña), ou enviando unha mensaxe de correo electrónico á seguinte dirección: secretario@valorea.org, indicando en ambos os casos o seu nome e apelidos e acompañando fotocopia do seu D.N.I.

XIII.-DEREITO Á LIMITACIÓN DO TRATAMENTO

Este dereito consiste en que vostede pode obter a limitación do tratamento dos seus datos que realiza o responsable, aínda que o seu exercicio presenta dúas vertentes:

Pode solicitar a suspensión do tratamento dos seus datos:

 • Cando impugne a exactitude dos seus datos persoais, durante un prazo que permita ao responsable a súa verificación.
 • Cando se opuxo ao tratamento dos seus datos persoais que o responsable realiza en base ao interese lexítimo ou misión de interese público, mentres aquel verifica se estes motivos prevalecen sobre os seus

Pode solicitar ao responsable a conservación os seus datos:

 • Cando o tratamento sexa ilícito e opúxose á supresión dos seus datos e no seu lugar solicita a limitación do seu uso
 • Cando o responsable xa non necesite os datos persoais para os fins do tratamento, pero o interesado necesíteos para a formulación, o exercicio ou a defensa de reclamacións

Vostede poderá exercer fronte a VALOREA o seu dereito de Limitación do Tratamento dirixindo unha comunicación mediante correo postal a VALOREA , rúa de Rosalía de Castro, 18- 5º E, 15895, Ou Milladoiro, Ames (A Coruña), ou enviando unha mensaxe de correo electrónico á seguinte dirección: secretario@valorea.org, indicando en ambos os casos o seu nome e apelidos e acompañando fotocopia do seu D.N.I.

XIV.-DEREITO Á PORTABILIDADE

A finalidade deste dereito é reforzar aínda máis o control dos seus datos persoais, de forma que cando o tratamento efectúese por medios automatizados, reciba os seus datos persoais nun formato estruturado, de uso común, de lectura mecánica e interoperable, e poida transmitilos a outro responsable do tratamento, sempre que o tratamento lexitímese en base ao consentimento ou no marco da execución dun contrato.

Con todo, este dereito, pola súa propia natureza, non se pode aplicar cando o tratamento sexa necesario para o cumprimento dunha misión de interese público ou no exercicio de poderes públicos conferidos ao responsable.

Vostede poderá exercer fronte a VALOREA o seu dereito á Portabilidad dirixindo unha comunicación mediante correo postal a VALOREA , rúa de Rosalía de Castro, 18- 5º E, 15895, Ou Milladoiro, Ames (A Coruña), ou enviando unha mensaxe de correo electrónico á seguinte dirección: secretario@valorea.org, indicando en ambos os casos o seu nome e apelidos e acompañando fotocopia do seu D.N.I.

XV.-DEREITO A NON SER OBXECTO DE DECISIÓNS INDIVIDUAIS AUTOMATIZADAS

Este dereito pretende garantir que non sexa obxecto dunha decisión baseada unicamente no tratamento dos seus datos, incluída a elaboración de perfís, que produza efectos xurídicos sobre vostede ou lle afecte significativamente de forma similar.

Sobre esta elaboración de perfís, trátase de calquera forma de tratamento dos seus datos persoais que avalíe aspectos persoais, en particular analizar ou predicir aspectos relacionados co teu rendemento no traballo,  situación económica, saúde, as preferencias ou intereses persoais, fiabilidade ou o comportamento.

Con todo, este dereito non será aplicable cando:

 • Sexa necesario para a celebración ou execución dun contrato entre vostede e o responsable.
 • O tratamento dos seus datos fundaméntese no seu consentimento prestado previamente.
 • Estea autorizado polo Dereito da Unión ou dos Estados membros e establézanse medidas adecuadas para salvagardar os dereitos e liberdades e intereses lexítimos do interesado.

Con todo, nestes dous primeiros supostos, o responsable debe garantir o seu dereito para obter a intervención humana, expresar o seu punto de vista e impugnar a decisión.

Á súa vez, estas excepcións non se aplicarán sobre as categorías especiais de datos seguintes: datos persoais que revelen a orixe étnica ou racial, as opinións políticas, as conviccións relixiosas ou filosóficas, ou a afiliación sindical, e o tratamento de datos xenéticos, datos biométricos dirixidos a identificar de maneira unívoca a unha persoa física, datos relativos á saúde ou datos relativos á vida sexual ou as orientación sexuais dunha persoa física. Iso, salvo que o interesado dese o seu consentimento explícito para o tratamento dos devanditos datos persoais cun ou máis dos fins especificados (excepto cando o Dereito da Unión ou dos Estados membros estableza que a prohibición non pode ser levantada polo interesado); ou que o tratamento sexa necesario por razóns dun interese público esencial, sobre a base do Dereito da Unión ou dos Estados membros, que debe ser proporcional ao obxectivo perseguido, respectar no esencial o dereito á protección de datos e establecer medidas adecuadas e específicas para protexer os intereses e dereitos fundamentais do interesado.

Vostede poderá exercer fronte a VALOREA o seu dereito a non ser obxecto de decisións individuais automatizadas dirixindo unha comunicación mediante correo postal a VALOREA ,rúa de Rosalía de Castro, 18- 5º E, 15895, Ou Milladoiro, Ames (A Coruña), ou enviando unha mensaxe de correo electrónico á seguinte dirección: secretario@valorea.org, indicando en ambos os casos o seu nome e apelidos e acompañando fotocopia do seu D.N.I.

XVI.-DEREITO DE INFORMACIÓN

Cando se solicitan os teus datos de carácter persoal, o responsable do tratamento debe cumprir co dereito de información. Para dar cumprimento a este dereito, a AEPD recomenda que esta información facilíteseche por capas ou niveis de maneira que:

Facilíteseche unha información básica nun primeiro nivel, de forma resumida, no mesmo momento e no mesmo medio en que se recollan os teus datos persoais.

E por outra banda, que se che remita o resto da información, nun medio máis adecuado para a súa presentación, compresión e, se se desexa, arquivo.

A información para facilitar por capas ou niveis sería a seguinte:

1.ª Capa: Información básica (resumida)

 • A identidade do responsable do tratamento
 • Unha descrición sinxela dos fins do tratamento, incluíndo a elaboración de perfís se existise
 • A base xurídica do tratamento
 • Previsión ou non de cesións. Previsión ou non de transferencias a terceiros países
 • Referencia ao exercicio de dereitos

 2.ªCapa:  Información adicional (detallada)

 • Datos de contacto do responsable. Identidade e datos do representante (se existise). Datos de contacto do delegado de protección de datos (se existise).
 • Descrición ampliada dos fins do tratamento. Prazos ou criterios de conservación dos datos. Decisións automatizadas, perfís e lóxica aplicada.
 • Detalle da base xurídica do tratamento, nos casos de obrigación legal, interese público ou interese lexítimo. Obrigación ou non de facilitar datos e consecuencias de non facelo.
 • Destinatarios ou categorías de destinatarios. Decisións de adecuación, garantías, normas corporativas vinculantes ou situacións específicas aplicables.
 • Como exercer os dereitos de acceso, rectificación, supresión e portabilidad dos datos, e a limitación ou oposición ao seu tratamento. Dereito a retirar o consentimento prestado. Dereito a reclamar ante a Autoridade de Control.

XVII.-DATOS NON OBTIDOS DIRECTAMENTE DE VOSTEDE

No suposto en que os teus datos persoais non fosen obtidos directamente de vostede, facilitaráselle, ademais da información indicada anteriormente:

Na información básica (1ª capa, resumida):

 • a fonte (procedencia) dos datos

E na información adicional (2ª capa, detallada):

 • a información detallada da orixe dos datos, mesmo se proceden de fontes de acceso público
 • a categoría de datos que se traten

Esta información facilitaráseche dentro dun prazo razoable, como moi tarde nun mes, salvo que:

 • Se os datos persoais han de utilizarse para unha comunicación co afectado, como moi tarde no momento da primeira comunicación a devandito afectado
 • Se está previsto comunicalos a outro interesado, como moi tarde no momento en que os datos persoais sexan comunicados por primeira vez

XVIII.-SEGURIDADE E INTEGRIDADE DOS DATOS

VALOREA utiliza varios procedementos e medidas de seguridade tecnolóxica co fin de protexer os datos persoais que recompilamos utilizamos ou transferimos da perda, mal uso, alteración ou destrución. Con todo, debe ter en conta que, debido ao carácter aberto e sen garantía da internet, VALOREA non pode ser responsable da seguridade das transmisións dos datos persoais a través de Internet.

XIX.-SITIOS WEB DE TERCEIROS

O sitio web de VALOREA  proporcionan ligazóns a sitios web de terceiros. VALOREA non fai ningunha representación ou garantía con respecto a devanditos sitios web de terceiros. Vostede debe ser consciente de que os propietarios e operadores dos devanditos sitios web de terceiros poidan recompilar, usar ou transferir os datos persoais en termos e condicións diferentes aos de VALOREA . Ao visitar un sitio web de terceiros, debe informarse das políticas de privacidade de tales sitios. Tamén debe ter en conta que o sitio web de terceiros poden utilizar cookies.

XX.- NOTIFICACIÓN DE CAMBIOS A ESTA POLÍTICA

Se cambiamos a nosa Política de Privacidade, publicaremos a declaración revisada aquí, cunha data de revisión actualizada. Se realizamos cambios significativos na nosa declaración, tamén podemos notificar por outros medios, como o envío dun correo electrónico ou a publicación dun aviso na nosa páxina de inicio. A fin de comprobar as actualizacións desta Política de Privacidade, por favor, consulte esta páxina de forma regular.

POLÍTICA DE PRIVACIDAD

I.-INTRODUCCIÓN

Mediante esta Política de Privacidad, VALOREA se compromete a respetar y proteger los datos personales de sus usuarios conforme al Reglamento Europeo de Protección de Datos 2016/679 (en adelante RGPD) y a la LO 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de derechos digitales (en adelante LOPDGDD).

VALOREA no comunicará en ningún caso los datos personales de sus usuarios a terceros excepto si ha recibido autorización explícita para ello. Tenga en cuenta que VALOREA considera absolutamente prioritario proteger los datos y su uso en función de los deseos de sus clientes, de sus asociados y de sus visitantes.

Con el fin de informarle de nuestras políticas y actividades con respecto a la recolección, uso y transferencia de datos personales en Internet, VALOREA le proporciona una copia electrónica de nuestra Política de Privacidad. Esta política se aplica a sitios web dentro y fuera de la Unión Europea que pertenecen y son operados por VALOREA a menos que un sitio web muestre en particular su política de privacidad.

VALOREA es una asociación que trata los datos personales recogidos a través de la página web: https://valorea.org/. En esta capacidad, VALOREA está registrada con las correspondientes autoridades de protección de datos con respecto al tratamiento de datos personales a través de dicho sitio web.

II.-DEFINICIONES

A efectos de esta Política de Privacidad, se entenderá lo siguiente:

1) “Datos Personales” es toda información sobre una persona física identificada o identificable (“el interesado”); se considerará persona física identificable toda persona cuya identidad pueda determinarse, directa o indirectamente, en particular mediante un identificador, como por ejemplo un nombre, un número de identificación, datos de localización, un identificador en línea o uno o varios elementos propios de la identidad física, fisiológica, genética, psíquica, económica, cultural o social de dicha persona.

2) ”Tratamiento” es cualquier operación o conjunto de operaciones realizadas sobre datos personales o conjuntos de datos personales, ya sea por procedimientos automatizados o no, como la recogida, registro, organización, estructuración, conservación, adaptación o modificación, extracción, consulta, utilización, comunicación por transmisión, difusión o cualquier otra forma de habilitación de acceso, cotejo o interconexión, limitación, supresión o destrucción.

3) ”Limitación del tratamiento” es el marcado de los datos de carácter personal conservados con el fin de limitar su tratamiento en el futuro.

4) ”Elaboración de perfiles” es toda forma de tratamiento automatizado de datos personales consistente en utilizar datos personales para evaluar determinados aspectos personales de una persona física, en particular para analizar o predecir aspectos relativos al rendimiento profesional, situación económica, salud, preferencias personales, intereses, fiabilidad, comportamiento, ubicación o movimientos de dicha persona física.

5) ”Seudonimización” es el tratamiento de datos personales de manera tal que ya no puedan atribuirse a un interesado sin utilizar información adicional, siempre que dicha información adicional figure por separado y esté sujeta a medidas técnicas y organizativas destinadas a garantizar que los datos personales no se atribuyan a una persona física identificada o identificable.

6) ”Fichero” es todo conjunto estructurado de datos personales, accesibles con arreglo a criterios determinados, ya sea centralizado, descentralizado o repartido de forma funcional o geográfica.

7) ”Responsable del tratamiento” o “responsable” es la persona física o jurídica, autoridad pública, servicio u otro organismo que, solo o junto con otros, determine los fines y medios del tratamiento.

8) ”Encargado del tratamiento” o “encargado” es la persona física o jurídica, autoridad pública, servicio u otro organismo que trate datos personales por cuenta del responsable del tratamiento.

9) ”destinatario” es la persona física o jurídica, autoridad pública, servicio u otro organismo al que se comuniquen datos personales, se trate o no de un tercero. No obstante, no se considerarán destinatarios las autoridades públicas que puedan recibir datos personales en el marco de una investigación concreta de conformidad con el Derecho de la Unión o de los Estados miembros; el tratamiento de tales datos por dichas autoridades públicas será conforme con las normas en materia de protección de datos aplicables a los fines del tratamiento.

10) ”Tercero” es la persona física o jurídica, autoridad pública, servicio u organismo distinto del interesado, del responsable del tratamiento, del encargado del tratamiento y de las personas autorizadas para tratar los datos personales bajo la autoridad directa del responsable o del encargado.

11) ”Consentimiento del interesado” es toda manifestación de voluntad libre, específica, informada e inequívoca por la que el interesado acepta, ya sea mediante una declaración o una clara acción afirmativa, el tratamiento de datos personales que le conciernen.

12) ”Violación de la seguridad de los datos personales” es toda violación de la seguridad que ocasione la destrucción, pérdida o alteración accidental o ilícita de datos personales transmitidos, conservados o tratados de otra forma, o la comunicación o acceso no autorizados a dichos datos.

13) ”Datos genéticos” son datos personales relativos a las características genéticas heredadas o adquiridas de una persona física que proporcionen una información única sobre la fisiología o la salud de esa persona, obtenidos en particular del análisis de una muestra biológica de tal persona.

14) ”Datos biométricos” son datos personales obtenidos a partir de un tratamiento técnico específico, relativos a las características físicas, fisiológicas o conductuales de una persona física que permitan o confirmen la identificación única de dicha persona, como imágenes faciales o datos dactiloscópicos.

15) ”Datos relativos a la salud” son datos personales relativos a la salud física o mental de una persona física, incluida la prestación de servicios de atención sanitaria, que revelen información sobre su estado de salud.

16) ”Establecimiento principal”:

 1. en lo que se refiere a un responsable del tratamiento con establecimientos en más de un Estado miembro, el lugar de su administración central en la Unión, salvo que las decisiones sobre los fines y los medios del tratamiento se tomen en otro establecimiento del responsable en la Unión y este último establecimiento tenga el poder de hacer aplicar tales decisiones, en cuyo caso el establecimiento que haya adoptado tales decisiones se considerará establecimiento principal;
 2. en lo que se refiere a un encargado del tratamiento con establecimientos en más de un Estado miembro, el lugar de su administración central en la Unión o, si careciera de esta, el establecimiento del encargado en la Unión en el que se realicen las principales actividades de tratamiento en el contexto de las actividades de un establecimiento del encargado en la medida en que el encargado esté sujeto a obligaciones específicas con arreglo al presente Reglamento.

17) ”Representante” es la persona física o jurídica establecida en la Unión que, habiendo sido designada por escrito por el responsable o el encargado del tratamiento con arreglo al artículo 27 del RGPD, represente al responsable o al encargado en lo que respecta a sus respectivas obligaciones en virtud del RGPD.

18) ”Empresa” es la persona física o jurídica dedicada a una actividad económica, independientemente de su forma jurídica, incluidas las sociedades o asociaciones que desempeñen regularmente una actividad económica.

19) ”Grupo empresarial” es todo grupo constituido por una empresa que ejerce el control y sus empresas controladas.

20) ”Normas corporativas vinculantes” son las políticas de protección de datos personales asumidas por un responsable o encargado del tratamiento establecido en el territorio de un Estado miembro para transferencias o un conjunto de transferencias de datos personales a un responsable o encargado en uno o más países terceros, dentro de un grupo empresarial o una unión de empresas dedicadas a una actividad económica conjunta.

21) ”Autoridad de control” es la autoridad pública independiente establecida por un Estado miembro con la finalidad de supervisar la aplicación del RGPD, con el fin de proteger los derechos y las libertades fundamentales de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento y de facilitar la libre circulación de datos personales en la Unión. En el caso de España, la autoridad de control es la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).

22) ”Autoridad de control interesada” es la autoridad de control a la que afecta el tratamiento de datos personales debido a que:

 1. el responsable o el encargado del tratamiento está establecido en el territorio del Estado miembro de esa autoridad de control;
 2. los interesados que residen en el Estado miembro de esa autoridad de control se ven sustancialmente afectados o es probable que se vean sustancialmente afectados por el tratamiento, o
 3. se ha presentado una reclamación ante esa autoridad de control.

23) ”Tratamiento transfronterizo”:

 1. el tratamiento de datos personales realizado en el contexto de las actividades de establecimientos en más de un Estado miembro de un responsable o un encargado del tratamiento en la Unión, si el responsable o el encargado está establecido en más de un Estado miembro, o
 2. el tratamiento de datos personales realizado en el contexto de las actividades de un único establecimiento de un responsable o un encargado del tratamiento en la Unión, pero que afecta sustancialmente o es probable que afecte sustancialmente a interesados en más de un Estado miembro.

24) ”Objeción pertinente y motivada” es la objeción a una propuesta de decisión sobre la existencia o no de infracción del RGPD, o sobre la conformidad con el RGPD de acciones previstas en relación con el responsable o el encargado del tratamiento, que demuestre claramente la importancia de los riesgos que entraña el proyecto de decisión para los derechos y libertades fundamentales de los interesados y, en su caso, para la libre circulación de datos personales dentro de la Unión Europea.

25) ”Servicio de la sociedad de la información” es todo servicio prestado normalmente a cambio de una remuneración, a distancia, por vía electrónica y a petición individual de un destinatario de servicios.

26) ”Organización internacional” es una organización internacional y sus entes subordinados de Derecho internacional público o cualquier otro organismo creado mediante un acuerdo entre dos o más países o en virtud de tal acuerdo.

III.-RECOLECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

En general, usted puede visitar el sitio web de VALOREA sin proporcionar ningún dato personal sobre usted. Sin embargo, para acceder a algunas partes de nuestros sitios web, tal como realizar una consulta mediante formulario online o en conexión con algún otro propósito específico, es posible que necesitemos recoger sus datos personales.

Proporcionarnos sus datos personales es de carácter voluntario. Si usted no proporciona datos personales a VALOREA, entonces no podrá beneficiarse de parte de la funcionalidad que ofrecen nuestro sitio web, tal como la comunicación o la recepción de información relativa al interim management.

Los objetivos, por lo que sus datos personales se recogen, se describen a continuación, junto con una breve descripción de cómo sus datos personales pueden ser manejados en cada caso:

 • La comunicación con usted. Haremos un seguimiento de las solicitudes que nos envíe a través de nuestra página web, como las consultas y/o comentarios a través de formularios de contacto o chat online, o la participación en el foro o blog, en su caso. Esto puede incluir el devolverle una llamada telefónica o comunicarnos con usted por correo electrónico.
 • El marketing directo y promoción. El marketing directo y/o los esfuerzos de promoción por o en nombre de VALOREA puede incluir el proporcionarle información específica que usted haya solicitado en línea o proporcionar información más genérica sobre otras ofertas. Cuando recopilamos datos personales para el marketing directo o promocionales, por lo general se ofrecen opciones adecuadas para el uso de sus datos personales.
 • Contratación. Si usted presenta una solicitud de servicios de un interim manager, utilizaremos sus datos personales para fines relacionados con ponerle en contacto con alguno de nuestros asociados, que pueden incluir contacto con usted vía correo electrónico, teléfono o correo postal. Excepto cuando usted solicite lo contrario, VALOREA puede mantener sus datos personales en los archivos durante el tiempo necesario para la prestación del servicio solicitado.
 • Administración de Proveedores. En el caso de productos y servicios de terceros proveedores o partners, registraremos su interés en el suministro de sus productos o servicios y utilizaremos estos datos personales en relación con la celebración o realización de una transacción con el proveedor y para otros fines relacionados con los productos y servicios contratados.
 • El mantenimiento de la página web y la realización de encuestas de satisfacción del cliente. Utilizaremos sus datos personales con el fin de mantener y mejorar nuestro sitio web. También podemos utilizar sus datos personales con el fin de realizar encuestas de satisfacción del cliente.
 • Recopilación de estadísticas acerca del uso de nuestro sitio web.

IV.-POLÍTICA DE COOKIES Y CLICKTRAILS

La presente Política de Cookies tiene por finalidad informarle de sobre las “cookies” que se utilizan en el sitio Web operado por VALOREA. En caso de que quiera recabar más información sobre las “cookies” que utilizamos, podrá remitir un correo electrónico a la siguiente dirección: secreatario@valorea.org

Una cookie es un fichero que se descarga en el dispositivo del usuario (pc, smartphone, tablet …) para almacenar y recuperar información sobre la navegación que se efectúa desde dicho equipo. Si tiene una cookie de un sitio web al que accede a menudo, la cookie recuerda cosas que harán tu próxima visita a esa página un poco más fácil y rápida. Una cookie es un archivo de texto muy pequeño que un servidor Web puede guardar en el disco duro de un equipo para almacenar algún tipo de información sobre el usuario. La cookie identifica el equipo de forma única, y sólo puede ser leída por el sitio Web que lo envió al equipo.

Una cookie no es un archivo ejecutable ni un programa y por lo tanto no puede propagar o contener un virus u otro software malicioso, ni puede tener una longitud superior a 4.000 caracteres

Al visualizar uno de nuestros sitios web, podemos almacenar algunos datos en su ordenador en forma de una «cookie» para reconocer automáticamente su PC la próxima vez que nos visite. Las cookies pueden ayudarnos de muchas maneras, por ejemplo, nos permite recordar las preferencias del usuario (idioma, país, inicio de sesión, características de su navegador, información de uso de nuestra Web, etc.). Recordando sus preferencias de navegación no tendremos que, por ejemplo, preguntarle por su país cada vez que visite nuestra web, personalizar las páginas de inicio, identificar qué sectores de un sitio han sido visitados, mantener un registro de selecciones en un “carro de compra” o almacenar su contraseña para evitar que tenga que volver a introducirla cada vez (si usted pulsa la opción “recordar contraseña” en su navegador).

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 22.2 de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, VALOREA únicamente utilizará dispositivos de almacenamiento y recuperación de datos (“cookies”) cuando el usuario haya dado previamente su consentimiento de acuerdo con lo que se indica en la ventana emergente del navegador del usuario cuando accede por primera vez a la página web y en los demás términos y condiciones que se indican en la Política de Cookies de VALOREA que todo usuario debe conocer. Por lo tanto, al navegar y continuar en nuestras páginas web, usted está consintiendo el uso de las “cookies” en las condiciones contenidas en la presente Política de Cookies.

Evaluar qué tan intrusivas son sus cookies se considera una parte importante de decidir cómo debe obtener el consentimiento de los visitantes. En cualquier caso, decidir el cuán intrusivas es una cookie dependerá siempre de la opinión del usuario. En VALOREA proponemos la siguiente categorización de cookies:

Nivel de intrusión “cero”: Cualquier cookie que tenga el único propósito de hacer que el sitio web funcione. Se usarían únicamente para habilitar la navegación del sitio, como mantener una sesión de usuario persistente en todas las páginas.

Nivel de intrusión “bajo”: Son cookies que están diseñadas para mejorar la experiencia central del usuario en el sitio o ayudar a medir el rendimiento del sitio. Es el caso de las cookies para el tamaño del texto o las preferencias de color; las cookies de análisis, siempre que sean cookies de origen y los datos no se compartan de otro modo.

Nivel de intrusión “medio”: Son cookies que se pueden usar para almacenar más información de identificación personal, o se pueden usar para un seguimiento limitado en sitios cruzados. Incluiría esta categoría las cookies propias que rastrean o controlan la experiencia del usuario dentro de un sitio, de una manera que podría no ser obvia para el usuario o estar bajo su control y, especialmente, las cookies persistentes que puede desplegar sus funcionalidades en múltiples visitas (es el caso de una cookie que permita a un sitio web presentar contenido basado en visitas anteriores de ese usuario o en base a información personal).

Por otro lado, las cookies pueden ser propias o de terceros.

Son propias cuando se gestionan desde el terminal o dominio de un mismo editor.

Son de terceros cuando son operadas por otra entidad distinta del editor.

Además, se pueden clasificar en cookies de sesión y persistentes.

Las cookies de sesión son aquellas en que los datos recabados sólo se recogen mientras el usuario está navegando por la página web.

En las cookies persistentes, los datos continúan almacenados en el terminal y se puede acceder a ellos durante un período de tiempo determinados.

También se suele hablar de cookies técnicas, de análisis y de publicidad:

Las cookies técnicas permiten al usuario la navegación a través de la página web, y la utilización de las diferentes opciones o servicios que en ella existan como, por ejemplo, controlar el tráfico y la comunicación de datos, identificar la sesión, almacenar los datos del carrito de compra, acceder a partes de acceso restringido, recordar los elementos que integran un pedido, realizar el proceso de compra de un pedido, realizar la solicitud de inscripción o participación en un evento, utilizar elementos de seguridad durante la navegación, almacenar contenidos para la difusión de videos o sonido o compartir contenidos a través de redes sociales.

Las cookies analíticas permiten el seguimiento y análisis del comportamiento de los usuarios del sitio Web al que están vinculadas. La información recogida mediante este tipo de cookies se utiliza en la medición de la actividad del sitio Web (contabilizar el número de visitantes de la página o los contenidos más vistos, saber si el usuario que se encuentre accediendo es nuevo o si repite visita,…), aplicación o plataforma y para la elaboración de perfiles de navegación de los usuarios de dichos sitios, aplicaciones y plataformas, con el fin de introducir mejoras en la navegación o en el servicio en función del análisis de los datos de uso que hacen los usuarios del servicio. La información se recoge de manera anónima.

Las cookies publicitarias permiten la gestión, de la forma más eficaz posible, de los espacios publicitarios de página web desde la que se presta el servicio. La información recogida mediante este tipo de cookies se utiliza para adaptar la publicidad al tipo de dispositivo desde el que el usuario está conectado, proporcionar anuncios gestionados a través de terceros (“Ad-servers”) que son mostrados en la página en tiempo real. Es decir, estas cookies recogen información acerca de los anuncios mostrados a cada usuario anónimo en el sitio Web.

VALOREA utiliza Google Analytics, un servicio de análisis web de Google Inc. (Google). Google Analytics también utiliza cookies, archivos de texto que se almacenan en su ordenador y nos ayudan a analizar el uso del sitio web.

La información relativa al uso de este sitio web que genera la cookie se transfiere a un servidor de Google en los Estados Unidos, donde se almacena.

Google utilizará esta información para tres propósitos:

 • Para evaluar el uso del sitio web.
 • Para compilar informes sobre las actividades del sitio web.
 • Y, para ofrecer otros servicios relacionados con el uso del sitio web e Internet.

Google podrá transmitir dicha información a terceros, si esto está legalmente prescrito o si dichos terceros procesan estos datos en nombre de Google.

Bajo ninguna circunstancia Google vincula su dirección IP con otros datos de Google. Google Inc. es una empresa adherida al Acuerdo de Puerto Seguro. Este acuerdo garantiza que los datos transferidos serán tratados con un nivel de protección acorde a la normativa europea.

Mediante el uso de este sitio web, expresas automáticamente su consentimiento para que los datos recogidos por Google sean procesados en la forma y con el propósito descrito anteriormente. En caso de que deshabilites el uso de cookies de Google Analytics para este sitio web, se grabará una cookie adicional al efecto que será almacenada en su terminal.

VALOREA no se hace responsable del contenido y veracidad de las políticas de privacidad y de uso de cookies de terceros.

Si no desea recibir una cookie de nuestro sitio web, usted puede configurar su navegador para rechazar las cookies o que le notifique cuando recibe una cookie, que puede rechazar al momento de recibir dicha notificación. Para conocer cómo hacer esto, tiene diversas opciones:

Si lo desea, podrá desactivar las cookies del sitio web en la configuración del navegador.

También puede encontrar las instrucciones en la configuración de seguridad en su navegador web en las siguientes rutas:

 • Si utiliza Microsoft Internet Explorer, en la opción de menú Herramientas > Opciones de Internet > Privacidad > Configuración.
 • Si utiliza Firefox, en la opción de menú Herramientas > Opciones > Privacidad > Cookies.
 • Si utiliza Google Chrome, en la opción de menú Configuración > Privacidad
 • Si utiliza Safari, en la opción de menú Preferencias > Seguridad

Asimismo, muchos navegadores permiten activar un modo privado mediante el cual las cookies se borran siempre después de su visita. Dependiendo de cada navegador, este modo privado puede tener diferentes nombres, abajo puede encontrar una lista de los navegadores más comunes y los diferentes nombres de este “modo privado”:

 • Internet Explorer 8 y superior: InPrivate
 • FireFox 3.5 y superior: Navegación Privada
 • Google Chrome 10 y superior: Incógnito
 • Safari 2 y superior: Navegación Privada
 • Opera 10.5 y superior: Navegación Privada

Sin embargo, algunas de las características de nuestros servicios online pueden no funcionar o pueden resultar más complicadas de acceder si rechaza todas las cookies y si navega por nuestros sitios web en “modo privado” puede que la experiencia de usuario puede no ser óptima y algunas utilidades pueden no funcionar.

VALOREA le agradece que active la aceptación de cookies, esto nos ayuda a obtener datos más precisos que nos permiten mejorar el contenido y el diseño de nuestras páginas web para adaptarlo a sus preferencias.

V.-PROVEEDORES DE SERVICIOS

Como muchas organizaciones, trabajamos con proveedores de servicios para recopilar, utilizar y procesar datos personales en nuestro nombre. Nuestra práctica es exigir a dichos proveedores el manejo de dichos datos personales de conformidad con las políticas de privacidad y políticas de seguridad de VALOREA.

VI.-REVELADO LEGAL DE DATOS

VALOREA únicamente puede revelar sus datos personales con el fin de hacer cumplir nuestros Términos de Uso o en circunstancias urgentes para proteger la seguridad personal, pública o del sitio web de VALOREA. También es posible que se nos pueda exigir revelar sus datos personales por ley, con arreglo a las citaciones judiciales o gubernamentales, mandamientos u órdenes judiciales, en cualquier país donde hacemos negocios.

VII.-DATOS PERSONALES SENSIBLES

Como regla general, VALOREA no recoge “datos personales confidenciales” a través de su página web. “Datos Sensibles de Carácter Personal” significa los datos personales relativos al origen racial o étnico, opiniones políticas, creencias religiosas o filosóficas, afiliación sindical, ni respecto de la salud o vida sexual. Usted es el responsable de la comunicación de los datos personales sensibles de carácter personal que le afectan dentro de las plataformas que opera VALOREA, por ejemplo, mediante su difusión voluntaria a través de un comentario a un entrada del blog o mediante un correo electrónico. Asimismo, el envío a VALOREA, voluntario y no solicitado de datos personales sensibles (por ejemplo, a través de comentarios o solicitudes online), usted consiente expresamente que sus datos personales sean utilizados como se describe en esta Política de Privacidad.

VIII.-DERECHOS

La normativa de protección de datos permite que usted pueda ejercer sus derechos de acceso, rectificación, oposición, supresión (“derecho al olvido”), limitación del tratamiento, portabilidad y de no ser objeto de decisiones individualizadas.

Estos derechos se caracterizan por lo siguiente:

 • Su ejercicio es gratuito.
 • Si las solicitudes son manifiestamente infundadas o excesivas (p. ej., carácter repetitivo) el responsable del tratamiento podrá:
  • Cobrar un canon proporcional a los costes administrativos soportados.
  • Negarse a actuar.
 • Las solicitudes deben responderse en el plazo de un mes, aunque, si se tiene en cuenta la complejidad y número de solicitudes, se puede prorrogar el plazo otros dos meses más.
 • El responsable está obligado a informarle sobre los medios para ejercitar estos derechos. Estos medios deben ser accesibles y no se puede denegar este derecho por el solo motivo de que opte por otro medio.
 • Si la solicitud se presenta por medios electrónicos, la información se facilitará por estos medios cuando sea posible, salvo que el interesado solicite que sea de otro modo.
 • Si el responsable no da curso a la solicitud, informará y a más tardar en un mes, de las razones de su no actuación y la posibilidad de reclamar ante una Autoridad de Control.
 • Puede ejercer los derechos directamente o por medio de su representante legal o voluntario.
 • Cabe la posibilidad de que el encargado del tratamiento sea quien atienda su solicitud por cuenta del responsable del tratamiento si ambos lo han establecido en el contrato o acto jurídico que les vincule.

IX.-DERECHO DE ACCESO

El derecho de acceso es su derecho a dirigirse al responsable del tratamiento para conocer si está tratando o no sus datos de carácter personal y, en el caso de que se esté realizando dicho tratamiento, obtener la siguiente información:

 • Una copia de sus datos personales que son objeto del tratamiento.
 • Los fines del tratamiento.
 • Las categorías de datos personales que se traten.
 • Los destinatarios o las categorías de destinatarios a los que se comunicaron o serán comunicados los datos personales, en particular, los destinatarios en países terceros u organizaciones internacionales.
 • El plazo previsto de conservación de los datos personales, o si no es posible, los criterios utilizados para determinar este plazo.
 • La existencia del derecho del interesado a solicitar al responsable: la rectificación o supresión de sus datos personales, la limitación del tratamiento de sus datos personales u oponerse a ese tratamiento.
 • El derecho a presentar una reclamación ante una Autoridad de Control
 • Cuando los datos personales no se hayan obtenido directamente de usted, cualquier información disponible sobre su origen.
 • La existencia de decisiones automatizadas, incluida la elaboración de perfiles, y al menos en tales casos, información significativa sobre la lógica aplicada, la importancia y las consecuencias previstas de ese tratamiento para el interesado
 • Cuando se transfieran datos personales a un tercer país o a una organización internacional, tiene derecho a ser informado de las garantías adecuadas en las que se realizan las transferencias.

Usted podrá ejercer frente a VALOREA su derecho de Acceso dirigiendo una comunicación mediante correo postal a VALOREA, rúa de Rosalía de Castro, 18- 5º E, 15895, O Milladoiro, Ames (A Coruña), o enviando un mensaje de correo electrónico a la siguiente dirección: secretario@valorea.org, indicando en ambos casos su nombre y apellidos y acompañando fotocopia de su D.N.I.

X.-DERECHO DE RECTIFICACIÓN

El ejercicio de este derecho supone que usted podrá obtener del responsable del tratamiento la rectificación de sus datos personales que sean inexactos sin dilación indebida.

Teniendo en cuenta los fines del tratamiento, tiene derecho a que se completen los datos personales que sean incompletos, inclusive mediante una declaración adicional.

En su solicitud deberá indicar a qué datos te refieres y la corrección que hay que realizar. Además, cuando sea necesario, deberá acompañar su solicitud de la documentación que justifique la inexactitud o el carácter incompleto de sus datos.

Usted podrá ejercer frente a VALOREA su derecho de Rectificación dirigiendo una comunicación mediante correo postal a VALOREA, rúa de Rosalía de Castro, 18- 5º E, 15895, O Milladoiro, Ames (A Coruña), o enviando un mensaje de correo electrónico a la siguiente dirección: secretario@valorea.org, indicando en ambos casos su nombre y apellidos y acompañando fotocopia de su D.N.I.

XI.-DERECHO DE OPOSICIÓN

Este derecho supone que se puede oponer a que el responsable realice un tratamiento de los datos personales en los siguientes supuestos:

 • Cuando sean objeto de tratamiento basado en una misión de interés público o en el interés legítimo, incluido la elaboración de perfiles: El responsable dejará de tratar los datos salvo que acredite motivos imperiosos que prevalezcan sobre los intereses, derechos y libertades del interesado, o para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones
 • Cuando el tratamiento tenga como finalidad la mercadotecnia directa, incluida también la elaboración de perfiles: Ejercitado este derecho para esta finalidad, los datos personales dejarán de ser tratados para dichos fines

Usted podrá ejercer frente a VALOREA su derecho de Rectificación dirigiendo una comunicación mediante correo postal a VALOREA, rúa de Rosalía de Castro, 18- 5º E, 15895, O Milladoiro, Ames (A Coruña), o enviando un mensaje de correo electrónico a la siguiente dirección: secretario@valorea.org, indicando en ambos casos su nombre y apellidos y acompañando fotocopia de su D.N.I.

XII.-DERECHO DE SUPRESIÓN (“AL OLVIDO”)

Podrá ejercitar este derecho ante el responsable solicitando la supresión de sus datos de carácter personal cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:

 • Si sus datos personales ya no son necesarios en relación con los fines para los que fueron recogidos o tratados de otro modo
 • Si el tratamiento de sus datos personales se ha basado en el consentimiento que prestó al responsable, y retira el mismo, siempre que el citado tratamiento no se base en otra causa que lo legitime
 • Si se ha opuesto al tratamiento de sus datos personales al ejercitar el derecho de oposición.
 • Si sus datos personales han sido tratados ilícitamente
 • Si sus datos personales deben suprimirse para el cumplimiento de una obligación legal establecida en el Derecho de la Unión o de los Estados miembros que se aplique al responsable del tratamiento
 • Si los datos personales se han obtenido en relación con la oferta directa a niños de servicios de la sociedad de la información.

Además, el RGPD al regular este derecho lo conecta de cierta forma con el denominado “derecho al olvido”, de manera que este derecho de supresión se amplíe de tal forma que el responsable del tratamiento que haya hecho públicos datos personales esté obligado a indicar a los responsables del tratamiento que estén tratando tales datos personales que supriman todo enlace a ellos, o las copias o réplicas de tales datos.

No obstante, este derecho no es ilimitado, de tal forma que puede ser factible no proceder a la supresión cuando el tratamiento sea necesario para el ejercicio de la libertad de expresión e información, para el cumplimiento de una obligación legal, para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable, por razones de interés público, en el ámbito de la salud pública, con fines de archivo de interés público, fines de investigación científica o histórica o fines estadísticos, o para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones.

Usted podrá ejercer frente a VALOREA su derecho de Supresión dirigiendo una comunicación mediante correo postal a VALOREA, rúa de Rosalía de Castro, 18- 5º E, 15895, O Milladoiro, Ames (A Coruña), o enviando un mensaje de correo electrónico a la siguiente dirección: secretario@valorea.org, indicando en ambos casos su nombre y apellidos y acompañando fotocopia de su D.N.I.

XIII.-DERECHO A LA LIMITACIÓN DEL TRATAMIENTO

Este derecho consiste en que usted puede obtener la limitación del tratamiento de sus datos que realiza el responsable, si bien su ejercicio presenta dos vertientes:

Puede solicitar la suspensión del tratamiento de sus datos:

 • Cuando impugne la exactitud de sus datos personales, durante un plazo que permita al responsable su verificación.
 • Cuando se haya opuesto al tratamiento de sus datos personales que el responsable realiza en base al interés legítimo o misión de interés público, mientras aquel verifica si estos motivos prevalecen sobre los suyos

Puede solicitar al responsable la conservación sus datos:

 • Cuando el tratamiento sea ilícito y se ha opuesto a la supresión de sus datos y en su lugar solicita la limitación de su uso
 • Cuando el responsable ya no necesite los datos personales para los fines del tratamiento, pero el interesado los necesite para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones

Usted podrá ejercer frente a VALOREA su derecho de Limitación del Tratamiento dirigiendo una comunicación mediante correo postal a VALOREA, rúa de Rosalía de Castro, 18- 5º E, 15895, O Milladoiro, Ames (A Coruña), o enviando un mensaje de correo electrónico a la siguiente dirección: secretario@valorea.org, indicando en ambos casos su nombre y apellidos y acompañando fotocopia de su D.N.I.

XIV.-DERECHO A LA PORTABILIDAD

La finalidad de este derecho es reforzar aún más el control de sus datos personales, de forma que cuando el tratamiento se efectúe por medios automatizados, reciba sus datos personales en un formato estructurado, de uso común, de lectura mecánica e interoperable, y pueda transmitirlos a otro responsable del tratamiento, siempre que el tratamiento se legitime en base al consentimiento o en el marco de la ejecución de un contrato.

No obstante, este derecho, por su propia naturaleza, no se puede aplicar cuando el tratamiento sea necesario para el cumplimiento de una misión de interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable.

Usted podrá ejercer frente a VALOREA su derecho a la Portabilidad dirigiendo una comunicación mediante correo postal a VALOREA, rúa de Rosalía de Castro, 18- 5º E, 15895, O Milladoiro, Ames (A Coruña), o enviando un mensaje de correo electrónico a la siguiente dirección: secretario@valorea.org, indicando en ambos casos su nombre y apellidos y acompañando fotocopia de su D.N.I.

XV.-DERECHO A NO SER OBJETO DE DECISIONES INDIVIDUALES AUTOMATIZADAS

Este derecho pretende garantizar que no sea objeto de una decisión basada únicamente en el tratamiento de sus datos, incluida la elaboración de perfiles, que produzca efectos jurídicos sobre usted o le afecte significativamente de forma similar.

Sobre esta elaboración de perfiles, se trata de cualquier forma de tratamiento de sus datos personales que evalúe aspectos personales, en particular analizar o predecir aspectos relacionados con tu rendimiento en el trabajo,  situación económica, salud, las preferencias o intereses personales, fiabilidad o el comportamiento.

No obstante, este derecho no será aplicable cuando:

 • Sea necesario para la celebración o ejecución de un contrato entre usted y el responsable.
 • El tratamiento de sus datos se fundamente en su consentimiento prestado previamente.
 • Esté autorizado por el Derecho de la Unión o de los Estados miembros y se establezcan medidas adecuadas para salvaguardar los derechos y libertades e intereses legítimos del interesado.

No obstante, en estos dos primeros supuestos, el responsable debe garantizar su derecho a obtener la intervención humana, expresar su punto de vista e impugnar la decisión.

A su vez, estas excepciones no se aplicarán sobre las categorías especiales de datos siguientes: datos personales que revelen el origen étnico o racial, las opiniones políticas, las convicciones religiosas o filosóficas, o la afiliación sindical, y el tratamiento de datos genéticos, datos biométricos dirigidos a identificar de manera unívoca a una persona física, datos relativos a la salud o datos relativos a la vida sexual o las orientación sexuales de una persona física. Ello, salvo que el interesado haya dado su consentimiento explícito para el tratamiento de dichos datos personales con uno o más de los fines especificados (excepto cuando el Derecho de la Unión o de los Estados miembros establezca que la prohibición no puede ser levantada por el interesado); o que el tratamiento sea necesario por razones de un interés público esencial, sobre la base del Derecho de la Unión o de los Estados miembros, que debe ser proporcional al objetivo perseguido, respetar en lo esencial el derecho a la protección de datos y establecer medidas adecuadas y específicas para proteger los intereses y derechos fundamentales del interesado.

Usted podrá ejercer frente a VALOREA su derecho a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas dirigiendo una comunicación mediante correo postal a VALOREA,rúa de Rosalía de Castro, 18- 5º E, 15895, O Milladoiro, Ames (A Coruña), o enviando un mensaje de correo electrónico a la siguiente dirección: secretario@valorea.org, indicando en ambos casos su nombre y apellidos y acompañando fotocopia de su D.N.I.

XVI.-DERECHO DE INFORMACIÓN

Cuando se recaban tus datos de carácter personal, el responsable del tratamiento debe cumplir con el derecho de información. Para dar cumplimiento a este derecho, la AEPD recomienda que esta información se te facilite por capas o niveles de manera que:

Se te facilite una información básica en un primer nivel, de forma resumida, en el mismo momento y en el mismo medio en que se recojan tus datos personales.

Y por otra parte, que se te remita el resto de la información, en un medio más adecuado para su presentación, compresión y, si se desea, archivo.

La información a facilitar por capas o niveles sería la siguiente:

1.ª Capa: Información básica (resumida)

 • La identidad del responsable del tratamiento
 • Una descripción sencilla de los fines del tratamiento, incluyendo la elaboración de perfiles si existiese
 • La base jurídica del tratamiento
 • Previsión o no de cesiones. Previsión o no de transferencias a terceros países
 • Referencia al ejercicio de derechos

 2.ªCapa:  Información adicional (detallada)

 • Datos de contacto del responsable. Identidad y datos del representante (si existiese). Datos de contacto del delegado de protección de datos (si existiese).
 • Descripción ampliada de los fines del tratamiento. Plazos o criterios de conservación de los datos. Decisiones automatizadas, perfiles y lógica aplicada.
 • Detalle de la base jurídica del tratamiento, en los casos de obligación legal, interés público o interés legítimo. Obligación o no de facilitar datos y consecuencias de no hacerlo.
 • Destinatarios o categorías de destinatarios. Decisiones de adecuación, garantías, normas corporativas vinculantes o situaciones específicas aplicables.
 • Cómo ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de los datos, y la limitación u oposición a su tratamiento. Derecho a retirar el consentimiento prestado. Derecho a reclamar ante la Autoridad de Control.

XVII.-DATOS NO OBTENIDOS DIRECTAMENTE DE USTED

En el supuesto en que tus datos personales no hayan sido obtenidos directamente de usted, se le facilitará, además de la información indicada anteriormente:

En la información básica (1ª capa, resumida):

 • la fuente (procedencia) de los datos

Y en la información adicional (2ª capa, detallada):

 • la información detallada del origen de los datos, incluso si proceden de fuentes de acceso público
 • la categoría de datos que se traten

Esta información se te facilitará dentro de un plazo razonable, a más tardar en un mes, salvo que:

 • Si los datos personales han de utilizarse para una comunicación con el afectado, a más tardar en el momento de la primera comunicación a dicho afectado
 • Si está previsto comunicarlos a otro interesado, a más tardar en el momento en que los datos personales sean comunicados por primera vez

XVIII.-SEGURIDAD E INTEGRIDAD DE LOS DATOS

VALOREA utiliza varios procedimientos y medidas de seguridad tecnológica con el fin de proteger los datos personales que recopilamos utilizamos o transferimos de la pérdida, mal uso, alteración o destrucción. Sin embargo, debe tener en cuenta que, debido al carácter abierto y sin garantía de Internet, VALOREA no puede ser responsable de la seguridad de las transmisiones de los datos personales a través de Internet.

XIX.-SITIOS WEB DE TERCEROS

El sitio Web de VALOREA proporcionan enlaces a sitios web de terceros. VALOREA no hace ninguna representación o garantía con respecto a dichos sitios web de terceros. Usted debe ser consciente de que los propietarios y operadores de dichos sitios web de terceros puedan recopilar, usar o transferir los datos personales en términos y condiciones diferentes a los de VALOREA. Al visitar un sitio web de terceros, debe informarse de las políticas de privacidad de tales sitios. También debe tener en cuenta que el sitio Web de terceros pueden utilizar cookies.

XX.- NOTIFICACIÓN DE CAMBIOS A ESTA POLÍTICA

Si cambiamos nuestra Política de Privacidad, publicaremos la declaración revisada aquí, con una fecha de revisión actualizada. Si realizamos cambios significativos en nuestra declaración, también podemos notificar por otros medios, como el envío de un correo electrónico o la publicación de un aviso en nuestra página de inicio. A fin de comprobar las actualizaciones de esta Política de Privacidad, por favor, consulte esta página de forma regular.